Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd aan het college van Burgemeester en Wethouders (het dagelijks bestuur van de gemeente). De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties en het college aan het woord. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het college. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Hier vind je de opgenomen vergaderingen van de Voorbereidende vergadering en de Raadsvergadering:

U kunt als inwoner of namens een organisatie de gemeenteraad om aandacht vragen voor een idee, probleem of wens. Dat kan op verschillende manieren.
U kunt bijvoorbeeld een brief sturen aan de raad. Deze kunt u mailen naar griffie@rheden.nl of per post versturen naar de gemeente Rheden t.a.v. de gemeenteraad.
De brief wordt als ingekomen stuk op een brievenlijst geplaatst voor de vergadering van de gemeenteraad. Uiteraard worden uw persoonsgegevens niet openbaar gemaakt. De gemeenteraad kan het college van burgemeester en wethouders verzoeken om de brief inhoudelijk te beantwoorden.
U kunt ook rechtstreeks contact leggen met de raadsleden door hen te bellen of mailen. De telefoonnummers en mailadressen vindt u op www.rheden.nl/gemeenteraad. Als u een mail wilt sturen naar alle raadsleden kunt u gebruik maken van de groepsmail raadsleden@rheden.nl.
Daarnaast kunt gebruik maken het spreekrecht. U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van een voorbereidende of oriënterende vergadering. Tijdens de raadsvergadering is het niet mogelijk om in te spreken.
Voor een onderwerp dat niet op de agenda van een vergadering staat kunt u inspreken tijdens het raadsspreekuur tijdens de oriënterende vergadering.
Dit moet u uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie van de gemeenteraad via griffie@rheden.nl.
Voor verdere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de griffie.


Voor meer informatie klik op de link

Een amendement is een voorstel om een conceptraadsbesluit te wijzigen door het (helemaal of gedeeltelijk) veranderen, toevoegen of verwijderen van de tekst. Een conceptraadsbesluit wordt samen met een raadsvoorstel meestal voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Over een  voorstel en conceptraadsbesluit wordt door de raad gediscussieerd en besloten tijdens een raadsvergadering. Tijdens deze  bespreking kan door ieder raadslid een amendement ingediend worden. In praktijk is het gebruikelijk dat raadsleden van één of meerdere politieke partijen uit de raad gezamenlijk een amendement indienen. Als de meerderheid van de gemeenteraad instemt met het amendement, dan wordt het conceptraadsbesluit daarop aangepast. Het definitieve raadsbesluit is dan door het aangenomen amendement inhoudelijk anders geworden dan het conceptraadsbesluit.

Onze gemeente bestaat uit 27 raadsleden met op dit moment 8 actieve partijen. Op basis van de uitslag van de verkiezingen vormen 1 of meerdere raadsleden de fractie van de gemeenteraad.
De gemeenteraad vergadert maandelijks en neemt besluiten tevens vertegenwoordigen zij de inwoners van de gemeente. Ook stelt de gemeenteraad een budget vast en benoemt of ontslaat wethouders. Besluiten worden door de gemeenteraad met een meerderheid genomen. Met jou stem beïnvloed je de stem van jouw partij. Hoe groter de fractie hoe meer invloed deze partij heeft.


Voor meer informatie klik op de link

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover de raad besluit. Daarom kunt u als inwoner uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Dat heet inspreken. Dit kan op 2 manieren:
Uw onderwerp staat op de agenda:
U kunt inspreken voor alle onderwerpen die op de agenda staan van een oriënterende en voorbereidende vergadering. Als inspreker heeft u maximaal 5 minuten inspreektijd. De voorzitter geeft u het woord en na uw bijdrage kunnen de raadsleden u vragen stellen. Tijdens de raadsvergadering is het niet meer mogelijk om in te spreken.
Uw onderwerp staat niet op de agenda:
Voor onderwerpen die niet op de agenda van een vergadering staan kunt u inspreken tijdens het raadsspreekuur van de oriënterende vergadering. Dit is handig als u een vraag, verzoek, idee of probleem heeft dat u aan alle raadsfracties wilt voorleggen. Tijdens het raadsspreekuur mag niet worden ingesproken over onderwerpen waar u bezwaar of beroep tegen heeft aangetekend.
Wanneer u gebruik wilt maken van uw inspreekrecht dient u zich vooraf te melden bij de griffie, griffie@rheden.nl of 026 - 49 76 241

Na verkiezingen mag de partij die meeste stemmen heeft gekregen beslissen met welke andere partij(en) ze gaat samenwerken. Deze samenwerkende partijen vormen een meerderheid in de gemeenteraad. Dit heet een coalitie. De coalitie maakt een coalitieakkoord. In dit akkoord staan voornemens en afspraken over het beleid dat de gemeente de komende vier jaar gaat voeren. De coalitiepartijen leveren de wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders. De politieke partijen die niet in de coalitie zitten, worden de oppositiepartijen genoemd. Zowel coalitie- als oppositiepartijen stellen zich kritisch op ten aanzien van collegevoorstellen. De coalitiepartijen zullen eerder positief staan ten opzichte van collegevoorstellen, zij bewaken of het college het coalitieakkoord goed uitvoert. De oppositiepartijen zullen proberen onderdelen vanuit hun visie/partijprogramma aan de collegevoorstellen toe te voegen.

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Carol van Eert. Als raadsvoorzitter nodigt hij de gemeenteraad uit voor de raadsvergaderingen en zit deze ook voor. Dit betekent o.a. dat hij de raadsleden en anderen tijdens de vergadering het woord geeft en zij ook het woord vragen via de voorzitter. Hij zorgt er ook voor dat de besluitvorming van de raad correct verloopt. De raadsvoorzitter mag zich laten vervangen door een plaatsvervangend voorzitter. Vervanging gebeurt bijvoorbeeld als de raad vergadert over een onderwerp dat binnen portefeuille van de burgemeester valt. De burgemeester is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen.
Overige taken
Naast voorzitter van de raad is de burgemeester ook voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. In beide functies moet hij (als benoemde bestuurder) onafhankelijk zijn, al mag hij in het college wel meestemmen. Als burgemeester is hij ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

De vergaderingen van de gemeenteraad staan in de kalender als de agenda van de vergadering is bepaald. Dit gebeurt ongeveer een week voor de vergadering.

De oriënterende vergadering begint met het raadsspreekuur. Tijdens het raadsspreekuur kan iedereen de raadsfracties toespreken over onderwerpen die nog niet op de agenda staan.
Het tweede deel van de oriënterende vergadering wordt ook besteed aan onderwerpen die nog niet op de agenda van de raadsvergadering staan. Inwoners, organisaties, raadsfracties en het college van b&w kunnen hiervoor onderwerpen aandragen.  Daarnaast kunnen inwoners een rondetafelgesprek aanvragen met leden van de gemeenteraad.
De oriënterende vergadering vindt doorgaans 1 keer in de maand op dinsdag plaats vanaf 19.30. Indien er geen aanmeldingen voor het raadsspreekuur zijn, wordt om 19.35 uur begonnen met de behandeling van de overige agendapunten.


Voor meer informatie klik op de link

De gemeenteraad van Rheden vergadert gemiddeld drie keer per maand volgens een vaste vergadercyclus. Deze cyclus bestaat uit: één oriënterende vergadering, één voorbereidende vergadering en één raadsvergadering. De vergaderingen van de gemeenteraad worden eigenlijk altijd op een dinsdag gehouden. In bijzondere gevallen kan de raad van deze regelmaat afwijken. Zo is er bijvoorbeeld altijd een afzonderlijke raadsvergadering over de kadernota (algemene beschouwingen) en de begroting. Naast deze vergaderingen, heeft elke fractie nog twee fractievergaderingen per maand, die in principe op donderdag zijn gepland.


Voor meer informatie klik op de link

Tijdens een voorbereidende vergadering wordt gesproken over onderwerpen waar de gemeenteraad later die maand een besluit over moet nemen in de raadsvergadering. Deze vergadering is bedoeld voor het uitwisselen van informatie en debat. Er wordt ook bepaald of een onderwerp als ‘bespreekstuk’ of ‘hamerstuk’ op de agenda van de raadsvergadering wordt geagendeerd. Over een hamerstuk wordt tijdens de raadsvergadering meestal niet meer gesproken, omdat de politieke partijen het eens zijn over dit onderwerp.
Tijdens de voorbereidende vergadering zijn inwoners en organisaties van harte uitgenodigd om in te spreken over de onderwerpen die op de agenda staan.
De voorbereidende vergadering vindt 1 keer in de maand plaats op dinsdagavond vanaf 19.30 uur.


Voor meer informatie klik op de link

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de raadsvergaderingen. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.


Meer informatie is te vinden op: Griffie - Gemeenteraad (rheden.nl)