Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wilt u weten welke besluiten het college van burgemeester en wethouders heeft genomen? De genomen besluiten vindt u in het overzicht B&W besluiten. In het overzicht staan ook besluitenlijsten. Hierin staan de genomen besluiten in één overzicht.

Dit overzicht toont de schriftelijke raadsvragen. Dit zijn vragen die door raadsleden en raadsvolgers worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In dit overzicht vindt u alle gestelde en/of beantwoordde raadsvragen.

Een toezegging is een belofte die een wethouder of de burgemeester tijdens een vergadering aan de raad doet. In dit overzicht zijn alle toezeggingen terug te vinden en wordt bijgehouden hoe deze worden nagekomen.

Een besluitenlijst is een kort overzicht van alle besluiten die de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering maakt. Ook zijn hier de verslagen van de Voorbereidende en Oriënterende vergaderingen te vinden.

In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen en deze mondeling toelichten. Bekijk in dit overzicht welke moties er zijn ingediend.

Een amendement is een voorstel om een conceptraadsbesluit te wijzigen. Raadsleden kunnen deze tijdens een vergadering indienen. In dit overzicht staan alle amendementen. Het is gebruikelijk dat raadsleden van één of meer politieke partijen uit de raad gezamenlijk een amendement indienen.

In dit overzicht zijn alle aanbevelingen van de rekenkamer terug te vinden en kan worden nagegaan wat hiermee gedaan is.