Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering sessie 1

dinsdag 6 februari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Avegoor, Ellecom

Voorzitter
Daan Appels

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

 3. 4
  Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 4. 5

  Voorgesteld besluit

  a. in te stemmen met de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit;
  b. in te stemmen met de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit;
  c. het Beeldkwaliteitsplan Locatie Bloemershof Dieren vast te stellen;
  d. aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, met bestandsnaam o_ NL.IMRO.0275.BPDN16-VA01;
  e. met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Dieren-Noord, locatie Burgemeester Bloemersstraat’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPDN16-VA01
  f. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren-Noord, Burgemeester Bloemersstraat'
  Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren-Noord, Burgemeester Bloemersstraat'
 5. 6

  Voorgesteld besluit

  - een positieve zienswijze te geven op het ontwerpwijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen; en
  - het college opdracht te geven deze zienswijze ter kennis te brengen aan het Dagelijks Bestuur van de regio conform bijgaand concept (bijlage 7).

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Wijziging gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofstede komt schriftelijk terug op de vraag waarom niet alle agenda's en besluitenlijsten openbaar worden gemaakt en waarom daar de toevoeging staat "voor zover de Wet open overheid hiertoe verplicht".
  Wethouder Hofstede komt schriftelijk terug wat er gebeurd is met de motie uit 2017.
  Wethouder Hofstede zegt toe dat er een nieuwe versie van de zienswijze volgt waarbij de GMR wordt gewezen op de abusievelijke omissie in de gewijzigde GR en het verzoek wordt gedaan uitleg te geven over de korting van de gemeente Mook en Middelaar op de bijdrage aan de GMR.
 6. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De rapportage “De structuur van de werkelijkheid, evaluatie van de vergaderwijze van de gemeenteraad Rheden” vast te stellen;
  2. De vijf aanbevelingen voor de raad over te nemen om zijn positie en rol te versterken en daarmee de kwaliteit van de politieke besluitvorming verder te verbeteren:
  a. Neem een oordeelvormende fase op
  b. Investeer in het goed met elkaar van mening verschillen en in argumentatieve vaardigheden
  c. Geef de Agendacommissie een organiserende rol
  d. Herzie de opzet van raadsvoorstellen
  e. Zoek naar mogelijkheden het raadswerk makkelijker te maken

 7. 8

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Klomberg zegt toe dat de gemeenschappelijk brief namens de portefeuillehouders financiën en het antwoord van de VGGM wordt toegevoegd aan de stukken van de raad.
  Wethouder Klomberg zegt toe de VGGM in kennis te stellen dat de zienswijze in verband met de raadsvergadering drie dagen later komt.
  Wethouder Klomberg zegt toe met een nieuwe versie van de zienswijze te komen over de financiën, de samenwerking en de procedure voor corona.
  Wethouder Klomberg zegt toe schriftelijk terug te komen op de discrepantie tussen het raadsvoorstel en de brief qua bijdrage van de gemeente Rheden.
 8. 9
  Sluiting