Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

dinsdag 11 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
K. den Hertog

Uitzending

Agendapunten

Bij dit agendapunt wordt de raad geïnformeerd over actualiteiten op het gebied van gemeenschappelijke regelingen.

Om de verduurzaming van monumenten in het kader van het project Maatwerk voor Monumenten te kunnen subsidiëren is een wijziging van de Subsidieverordening Erfgoed nodig. Daarnaast behelst het voorstel de actualisatie van een aantal artikelen, waarbij de belangrijkste wijziging het schrappen van de subsidieregeling voor archeologieonderzoek voor grondgebonden bedrijven en instellingen betreft.

Voorgesteld besluit

I De wijziging van Subsidieverordening Erfgoed Rheden 2021 conform concept vaststellen.
II Het meerjarig subsidieplafond als bedoeld in artikel 4 van de verordening vaststellen op € 300.000,00 volgens de volgende verdeling:
- € 80.000,00 voor niet-woonhuismonumenten;
- € 220.000,00 voor woonhuismonumenten.

Overeenkomstig vaste afspraken in de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 van de Regio AN. Het Gemeenschappelijk Orgaan stelt de jaarrekening vervolgens vast in haar vergadering van 23 juni 2021.

Deze jaarrekening is de laatste jaarrekening van deze gemeenschappelijke regeling. Het GO is per 31 december 2020 opgehouden te bestaan waarmee deze jaarrekening tevens de liquidatierekening is.

Voorgesteld besluit

Aan de raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen en de voorgestelde resultaatbestemming.

Op grond van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen en het reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, worden de raden
van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven

Voorgesteld besluit

Aan de raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op het informatieprotocolen de richtlijnen m.b.t. toetreding en uittreding van de GR Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen.

Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarstukken 2020 van de MGR Sociaal Domein en de verklaring van de accountant over deze jaarstukken.
Daarnaast wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de MGR Sociaal Domein.

Voorgesteld besluit

- De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2021, de meerjarenbegroting 2022-2025 en het
uitvoeringsprogramma 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDCG).
- Verder wordt de raad de jaarstukken 2020 van de MGR SDCG en de controleverklaring van de accountant over de jaarstukken 2020 ter kennisneming aangeboden.

Op grond van artikel 18 en artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten in gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op
de conceptbegroting 2022 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage over 2020 definitief vast te stellen. Uit artikel 22 van de regeling volgt dat een batig saldo kan
worden bestemd voor de vorming van of toevoeging aan de reserve. De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het Algemeen Bestuur, nadat uw raad in de gelegenheid
wordt gesteld hier een zienswijze op te geven.

Voorgesteld besluit

Aan de raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van het Gelders Archief. Tevens wordt voorgesteld het college op te dragen deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief, conform de als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

Het Algemeen bestuur van ODRA heeft de ontwerpbegroting 2022 op 15 april jl. vastgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken op deze ontwerpbegroting.

Voorgesteld besluit

Voorgesteld wordt om het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de (initiële) begroting 2022, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 523.000,00 is geraamd.