Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

woensdag 26 mei 2021

19:30 - 21:45

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
C. Weijers
Toelichting

Indien deze vergadering niet kan worden afgerond op 26 mei dan wordt deze voortgezet op 27 mei 2021

Agendapunten

Het is belangrijk dat de gemeentelijke kaders, uitgangspunten en wensen voor de opwek van (grootschalige) duurzame energie uit wind en zon vastliggen. Hiermee kunnen initiatieven voor windturbines en zonnevelden aan heldere criteria worden getoetst en kunnen de lokale belangen worden geborgd. Dit geldt voor zowel lokale ontwikkelingen als bij (boven)regionale samenwerking op dit gebied, zodat de lokale belangen worden geborgd.
In het beleidskader Energie en Landschap wordt het speelveld vastgelegd, waarbinnen ruimte is voor de opwek van duurzame energie. Tevens zijn er randvoorwaarden opgenomen hoe we duurzame energie een plek in het landschap kunnen geven met respect voor de bestaande kwaliteiten en waar we deze kwaliteiten mogelijk zelfs kunnen versterken.
Het beleidskader Samen Energie Opwekken gaat in op de manier hoe wij initiatieven binnen onze gemeenten willen laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hen wordt verwacht en geeft aan hoe belanghebbenden en andere inwoners moeten worden geïnformeerd en betrokken en hoe zij invloed kunnen hebben op het proces en de besluitvorming.

Op 15 september 2020 heeft het college van B&W ingestemd met het voorlopig concept bod
van de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (RES AN, juni 2020) en de reactiememo
met wensen en bedenkingen (d.d. 9 september 2020). De wensen en bedenkingen zijn in de raadsvergadering van 8 september 2020 door de gemeenteraad aan het college van B&W meegegeven. In de afgelopen periode is het concept bod met behulp van regionale ateliers en
intermezzo’s met (lokale) stakeholders geactualiseerd en verder uitgewerkt in de
RES 1.0. In de RES 1.0 doet de regio een zogeheten ‘bod’ waaruit blijkt hoe de betrokken
partijen in de regio tot keuzes zijn gekomen voor het op grote schaal opwekken van
duurzame energie en de regionale verdeling van (boven-)regionale warmtebronnen.