Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2

dinsdag 17 mei 2022

19:00 - 21:30

Locatie
Avegoor, Ellecom
Voorzitter
R. Koekkoek

Uitzending

Agendapunten

Door de rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiëntie van de toegang tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp, hoe deze door hulpvragers wordt ervaren en in de kaderstellende en controlerende rol van de raad waar het gaat om de toegang. De centrale onderzoeksvraag is: “Heeft Rheden de toegang tot de Wmo en Jeugdhulp effectief en efficiënt georganiseerd vanuit het perspectief van gemeente en hulpvrager?”

Door de raad van de gemeente Rheden is een onafhankelijke ombudscommissie ingesteld die onderzoek doet naar klachten die, na een interne klachtenprocedure, niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Volgens het rooster van aftreden, welke door de Ombudscommissie is vastgesteld, is de voorzitter afgetreden per 1 februari 2022. Het lid, tevens plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie, zal per 1 juli 2022 haar ontslag indienen.

Voorgesteld besluit

- Met ingang van 1 juli 2022 benoemen en beëdigen van mevrouw L. Wajon als lid van de Ombudscommissie voor de zittingsduur van 6 jaar.
- Met ingang van 1 juni 2022 benoemen en beëdigen van mevrouw A. Huisman als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie voor de zittingsduur van 6 jaar.
- Met ingang van 1 juni 2022 benoemen van het huidige lid, de heer D.W. van Ruitenbeek als voorzitter van de Ombudscommissie voor de resterende zittingsduur.

De spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan, in Ellecom, is op dit moment een onbewaakte spoorwegovergang.
In het zogenoemde NaNOV-programma, is onder meer besloten tot het treffen van aanvullende overwegmaatregelen ter vermindering van hinder en het vergroten van de veiligheid als gevolg van het groeiende goederenvervoer per spoor.
Door de overweg aan te passen wordt de kans op ongevallen sterk verminderd. De spoorwegovergang aan de Lange Juffer wordt na aanpassing van de spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan opgeheven.

Omdat deze aanpassingen niet binnen het vigerend planologisch kader gerealiseerd kunnen worden, dient te worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan door middel van een 'omgevingsvergunning buitenplanse afwijking’. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst een ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven.

Tennisvereniging Dieren wil drie nieuwe padelbanen met LED verlichting realiseren op het tennispark in Dieren. De club wil hiervoor een lening bij een bank afsluiten van totaal €210.000 en vraagt aan Stichting Waardborgfonds Sport en de gemeente Rheden om beide voor 50% borg te staan voor de lening. Zonder borgstelling kan de borgstelling niet worden verleend.
Aangezien de aflossingstermijn van 15 jaar niet past binnen het kader zoals opgenomen in de financiële paragraaf van de programmabegroting 2022
(aflossing in maximaal 10 jaar) is besluitvorming nodig door de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

- Instemmen met de borgstelling van 50% voor een lening voor het realiseren van padelbanen door Tennisvereniging Dieren. De gemeentelijke garantstelling betreft een waarborgsom van maximaal € 105.000,00. Het besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de vereniging in het bezit is van de voor de overdekking benodigde vergunningen en privaatrechtelijke toestemmingen.
- In afwijking van de bepaling in de financieringsparagraaf van de Programmabegroting 2022, instemmen met een garantstelling van 15 jaar.
- Instemmen met de motivering in het ontwerp-raadsbesluit waaruit volgt dat de borgstelling plaatsvindt in het algemene belang als bedoeld in artikel, 25h vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet (Wet markt en overheid).

Het college van B&W wil een dienstverleningsovereenkomst sluiten met de Stichting Kredietbank Nederland voor het verstrekken van sociale leningen en saneringskredieten. Dit is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het minima- en schuldhulpverleningsbeleid ‘Iedereen doet mee!’.
Deze dienstverleningsovereenkomst komt in de plaats van de dienstverleningsovereenkomst met de Stadsbank Apeldoorn die liep tot en met 2021.
Voor het aangaan van deze overeenkomst is een gemotiveerde borgstelling nodig van de gemeenteraad, teneinde oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen.

Voorgesteld besluit

Instemmen met de motivering in het ontwerpraadsbesluit waaruit volgt dat de borgstelling zoals benoemd in artikel 5 van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting Kredietbank Nederland en gemeente Rheden plaatsvindt in het algemene belang

De gemeente Rheden neemt deel aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) en participeert in alle vijf de modules die de MGR aanbiedt. Jaarlijks worden de jaarstukken van de MGR en het accountantsverslag ter kennisname aan de raad aangeboden. Daarnaast wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven over de gewijzigde begroting, het uitvoeringsprogramma en de meerjarenbegroting van de MGR.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld:
- een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2022, de meerjarenbegroting 2023-2026 en het uitvoeringsprogramma 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDCG)
- kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de MGR SDCG en het accountantsverslag over de jaarstukken 2021