Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

donderdag 13 januari 2022

19:30 - 21:45
Locatie

MS Teams

Voorzitter
L. van Vliet

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Rondvraag
 4. 4
  Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
 5. 5

  De gemeenteraad heeft in november 2020 de motie ‘bouwen voor de toekomst’ aangenomen. In deze motie is het college gevraagd de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken op de locatie van de voormalige hockeyvelden in Dieren en hierbij lopende initiatieven in ogenschouw te nemen. Hierbij is eveneens aangegeven dat er behoefte is aan vernieuwende vormen van woningbouw en dat deze nieuwe woonvormen Tiny houses kunnen zijn op de voormalige hockeyvelden.
  Vanuit Coöperatieve vereniging Dieren-West is er de wens om op de voormalige hockeyvelden in Dieren een natuurtuin te realiseren.

  Voorgesteld besluit

  - Vastellen van startnotitie locatie voormalige hockeyvelden Dieren (Admiraal
  Helfrichlaan 87b)
  - Instemmen met afwijken van kaders als gesteld in de structuurvisie Dieren
  om kansen te benutten voor recreatieve functies op deze plek. In plaats
  daarvan te kiezen voor een invulling van de kavel met woningbouw, Tiny
  houses en Natuurtuin.
  - Instemmen met beschikbaar stellen van € 75.000 voorbereidingskrediet ten
  laste van de reserve risicobuffer grondexploitatie.

 6. 6

  Raadsvoorstel voor ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Velp-Noord, Waldeck Pyrmontlaan 4


  De initiatiefnemer is voornemens twee vrijstaande, grondgebonden woningen te realiseren aan de Waldeck Pyrmontlaan 4, waarbij het bestaande kerkgebouw wordt gesloopt. In het vigerende bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord heeft het perceel de bestemming Maatschappelijk-1, wat de realisatie van twee grondgebonden woningen niet mogelijk maakt.
  Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de functieverandering van het perceel naar de bestemmingen Wonen, met twee bijbehorende bouwvlakken, en Tuin, zodat de bouw van twee woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt.


  Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 7. 7

  Gebleken is dat de huidige beschikbare budgetten ontoereikend zijn voor de renovatie van openluchttheater De Pinkenberg. De reden hiervan is dat het openluchttheater
  is gevestigd in een Natura-2000 gebied. Hierdoor zitten er restricties aan het kunnen uitvoeren van werkzaamheden, bijvoorbeeld keuzemogelijkheden in materiaalgebruik.

 8. 10
  Sluiting