Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

dinsdag 17 mei 2022

19:30 - 21:45

Locatie
Avegoor, Ellecom
Voorzitter
T. Eskes

Uitzending

Agendapunten

 1. Het huidige Watertakenplan Olburgen (hierna: WTPO) 2018-2022 is in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en Doesburg opgesteld. Het is vastgesteld beleid en mede bepalend voor het water-, riolerings- en zuiveringsbeheer.
  Het huidige beleidskader en de gekoppelde kosten hebben een planperiode tot en met 2022, waardoor actualisatie benodigd is.
  In de Startnotitie WTPO 2023-2027 is een plan van aanpak en (beleids)ambities voor de komende planperiode (5 jaar) omschreven.

  Voorgesteld besluit

  1 Vaststellen Startnotitie WTPO;
  2 vaststellen verdere procesgang actualisatie WTPO 2023-2027.

 2. Door de klimaatverandering zijn de neerslagstatistiek en -reeksen, mede naar aanleiding van nieuwe
  inzichten, geactualiseerd. Dit betekent onder andere dat de waterbergingseis van 20 mm. zoals die is opgenomen in de
  vigerende verordening Hemel- en grondwater 2015, achterhaald is.
  Dit voorstel om de verordening te actualiseren wordt voorgelegd in combinatie met de Startnotitie WTPO 2023-2027 .

  Voorgesteld besluit

  De Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden vaststellen.

 3. De gemeentearchivaris van Rheden (Gelders Archief) heeft een toezichtsverslag over het informatiebeheer van de gemeente Rheden uitgebracht. Hierin
  worden aanbevelingen gedaan om het informatiebeheer verder te verbeteren. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de beoogde aanpak zoals beschreven in de raadsinformatiebrief.

  Voorgesteld besluit

  - Kennisnemen van het toezichtsverslag informatiebeheer gemeente Rheden 2020-2021.
  - Vaststellen van de verbetermaatregelen genoemd in de door het college opgestelde raadsinformatiebrief.
  - Het college opdragen om het verslag van de raadsbehandelingen, inclusief de raadsinformatiebrief met de verbetermaatregelen ter kennisgeving toe te sturen aan de Toezichthouder op het archiefbeheer (Gelders Archief) en de Interbestuurlijk Toezichthouder Archieven van de Provincie Gelderland.

 4. Het historisch archief van de gemeente Rheden is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief. De
  raden van de deelnemende gemeenten worden in gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2023 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage over 2021

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage vast
  te stellen. Hierbij wordt vastgesteld dat er € 400.000,00 wordt bestemd voor een
  reservering E-depot. Uit de jaarrekening onvoldoende blijkt waarvoor deze reservering wordt
  gedaan en het Gelders archief wordt verzocht om deze reservering schriftelijk nader toe te
  lichten.
  Gelet op bovenstaande verzoek en in afwachting van de nadere toelichting op de
  ontwikkeling van het E-depot een neutrale zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023
  van het Gelders Archief.
  De raad draagt het college op deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief,
  conform de bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

 5. De gemeente Rheden neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Arnhem.
  Het Algemeen bestuur van ODRA heeft de ontwerp-begroting 2023 vastgesteld en zijn voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
  De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname aan de raad aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  Het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de begroting 2023, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van €536.000,- is geraamd.