Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

dinsdag 14 juni 2022

19:30 - 21:45

Locatie
Avegoor, Ellecom
Voorzitter
Daan Appels

Uitzending

Agendapunten

Bij dit agendapunt informeren collegeleden de raadsleden en raadsvolgers over actualiteiten op het gebied van gemeenschappelijke regelingen.

Jaarlijks legt het college via de jaarstukken verantwoording af aan de raad.
De werkgroep jaarrekening heeft advies uitgebracht over deze stukken. Dit advies is bij de vergaderstukken gevoegd, evenals de reactie van het college op dit advies.
De jaarstukken zijn door het college aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant. het accountantsverslag en de controleverklaring zullen wij tijdig voorafgaand aan de raadsbehandeling van 28 juni 2022 worden nagezonden.

Voorgesteld besluit

1. de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 2.352.000, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, vast te stellen;
2. voor pilot doorstroommakelaar € 112.000 te reserveren;
3. voor re-integratie (inzet van ESF subsidie) € 460.000,00 te reserveren;
4. voor transformatieplan (sociaal domein) € 150.000,00 te reserveren;
5. voor verduurzaming sporthal Theothorne € 105.000,00 te reserveren;
6. voor uitvoering COVID-19 maatregelen € 1.014.000,00 te reserveren;
7. het resultaat, na bestemming, van € 511.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve.

Met de Zomerrapportage wordt beoogd:
- inzicht te geven in de voortgang van de Begroting 2022;
- een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2022 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per 30 april 2022.

Voorgesteld besluit

De Zomerrapportage 2022 vaststellen en de Begroting 2022 hierop bijstellen.

Voorgesteld besluit

- Instemmen met de renovatie van sporthal Theothorne.
- Een aanvullend krediet van € 1,26 mln beschikbaar te stellen om de renovatie te realiseren.
- Instemmen met het bestemmen van € 0,3 mln. aan inkomsten vanuit verkopen van overtollig
vastgoed voor de realisatie van de renovatie.
- Instemmen met het instellen van reserve “verduurzaming Theothorne”.
- Instemmen met het meenemen van diverse jaarbedragen uit 2021-2022 welke onder de
financiële paragraaf zijn uitgewerkt.