Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 4 juli 2023

13:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 3. 2.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 de jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 3.257.000,00, onder voorbehoud van de accountantsverklaring, vast te stellen;
  2 een nieuwe bestemmingsreserve afvalverwerking te vormen en hierin € 302.000,00 te storten ten laste van het rekeningresultaat;
  3 een nieuwe bestemmingsreserve bovenwettelijk verlof te vormen en hierin € 544.000,00 te storten ten laste van het rekeningresultaat;
  4 van het rekeningresultaat, in afwachting van nadere bestemming, € 2.411.000,00 toe te voegen aan de nieuwe reserve rekeningresultaat 2022.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen Jaarstukken 2022 - tweede deel

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van het verzoek van de heer Kolkman toe, om bij ieder P&C document dat aan de raad wordt aangeboden een memo te voegen wanneer en waarom bepaalde stukken nog ontbreken.
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van het verzoek van de heren Endeveld en Kooijmans, toe op 1 maart de boeken te sluiten, zodat de accountant tijdig kan beginnen met de controle werkzaamheden.
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van het voorstel van de heer Eskes, toe om het accountantsverslag en de accountantsverklaring alsnog nader te bespreken met de raad. Op welke wijze en welk moment dat moet gebeuren wordt in de TAC besproken.
  Wethouder Ter Hoeven zegt, naar aanleiding van het verzoek van de heer Kooijmans, toe dat er in een oktober een raadsinformatiebrief volgt over het Biljoenbad en andere sportaccommodaties; in november volgt een gesprek met de raad of deze raadsinformatiebrief voldoende informatie bevat en/of dit jaarlijks een plek krijgt in de planning- en controldocumenten.
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  de Eerste bestuursrapportage 2023 ter kennisgeving aan te nemen.

  Moties

  Titel
  Motie oproep tot uitbetalen voorschot energietoeslag

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/99 1e Bestuursrapportage 2023 (23.48)
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  de Kadernota 2024 ter kennisgeving aan te nemen.

  Moties

  Titel
  Motie Actief dichterbij de inwoners
  Motie naar een solide begroting
  Motie Regenboogagenda

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Klomberg zegt toe dat de raad eind augustus/begin september wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het externe onderzoek naar de financiën, zoals in het memo van het college genoemd, waarna dit op een door de TAC te bepalen datum kan worden besproken met de raad.
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van een vraag van de heer Kooijmans, toe om het onderzoeksrapport van Twijnstra en Gudde -naar verwachting- begin september ter informatie aan de raad toe te kunnen zenden.
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van een vraag van de heer Roumen toe dat de nota Risicomanagement -naar verwachting- begin 2024 aan de raad zal worden toegezonden.
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Huertas Mulckhuyse, toe dat de raad eind dit jaar wordt geïnformeerd over het verzoek om te komen tot een inclusie agenda inclusief het gebruik van de progress vlag.
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Huertas Mulckhuyse, toe om over een jaar schriftelijk terug te komen op de vraag of er invulling wordt gegeven aan de doneerring.
  Wethouder Klomberg zegt, naar aanleiding van het verzoek van de heer Kolkman, toe dat de raad tijdens het zomerreces actief wordt geïnformeerd over de voortgang van het traject om te komen tot een sluitende begroting, de eerste keer na de heidag met het college.
 7. 6
  Sluiting