Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Op verzoek van de heer Kolkman namens de fracties VVD, GL, PVDA, GPRB, CDA, VPR, BR en CU wordt het onderwerp jeugdparticipatie geagendeerd als agendapunt 3a.
  Een door mevrouw Van de Kolk namens de fracties GL, VVD en PvdA ingediende motie vreemd aan de orde van de dag ‘Volwaardig ziekenhuis Zutphen’ wordt geagendeerd als agendapunt 3b.
  De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

 2. 2

 3. 2.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  de Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen als uitgangspunt te hanteren bij de herijking van lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid met daarin de volgende inzet:
  • In lijn met de nationale doelstelling naar 2/3 betaalbaar een vergroting van de beschikbaarheid van woningen voor mensen met lage en middeninkomens, waaronder veel starters, te realiseren.
  • Te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor aandachtsgroepen en een evenwichtige spreiding daarvan over de gemeenten.
  • Vanaf 2025 binnen de nieuwbouw te zorgen voor minimaal 30% sociale huur en minimaal 35% middenhuur en betaalbare koop (tot € 355.000,00).
  • Een op basis van het woningbehoefteonderzoek per gemeente te bepalen deel in het middensegment uit betaalbare koopwoningen voor de lagere inkomens met een prijs van maximaal € 250.000,00 of middenhuur te laten bestaan.
  • In te zetten op verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bouwsector en vermindering van bouwkosten, door circulair en conceptueel bouwen de norm te laten zijn bij woningbouw. Zo bij te dragen aan de reductie van 55% tot 60% CO2-uitstoot (Paris-proof), 50% primaire grondstoffen en 50% uitstoot van stikstof in 2030.
  • Met klimaatadaptief bouwen en beheren de overlast van de gevolgen van klimaatverandering te beperken en dit hand in hand te laten gaan met natuurinclusief bouwen.
  • Beter benutten van de bestaande voorraad als kans te zien voor het verminderen van de woningnood en het optimaal benutten van de gebouwde omgeving bij de groei van het aantal kleinere huishoudens en het vergroten van leefkwaliteit in bestaande wijken.

  Besluit

  De raad besluit:
  de Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen als uitgangspunt te hanteren bij de herijking van lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid met daarin de volgende inzet:
  • In lijn met de nationale doelstelling naar 2/3 betaalbaar een vergroting van de beschikbaarheid van woningen voor mensen met lage en middeninkomens, waaronder veel starters, te realiseren.
  • Te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor aandachtsgroepen en een evenwichtige spreiding daarvan over de gemeenten.
  • Vanaf 2025 binnen de nieuwbouw te zorgen voor minimaal 30% sociale huur en minimaal 35% middenhuur en betaalbare koop (tot € 355.000,00).
  • Een op basis van het woningbehoefteonderzoek per gemeente te bepalen deel in het middensegment uit betaalbare koopwoningen voor de lagere inkomens met een prijs van maximaal € 250.000,00 of middenhuur te laten bestaan.
  • In te zetten op verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bouwsector en vermindering van bouwkosten, door circulair en conceptueel bouwen de norm te laten zijn bij woningbouw. Zo bij te dragen aan de reductie van 55% tot 60% CO2-uitstoot (Paris-proof), 50% primaire grondstoffen en 50% uitstoot van stikstof in 2030.
  • Met klimaatadaptief bouwen en beheren de overlast van de gevolgen van klimaatverandering te beperken en dit hand in hand te laten gaan met natuurinclusief bouwen.
  • Beter benutten van de bestaande voorraad als kans te zien voor het verminderen van de woningnood en het optimaal benutten van de gebouwde omgeving bij de groei van het aantal kleinere huishoudens en het vergroten van leefkwaliteit in bestaande wijken.

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.


  Stemverklaringen:
  Fractie VVD kan zich inhoudelijk vinden in het voorstel. Wel is de fractie van mening dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient. Zij roept het college op om daar waar de wetgeving voor samenwerkingsverbanden een zienswijze van de raad voorschrijft dit ook moet worden opgevolgd. De fractie wil dit onderwerp nader bespreken in de te vormen werkgroep samenwerkingsverbanden.
  Fractie PvdA is blij dat de raad met dit besluit een goed signaal afgeeft. Betaalbare woningen is voor iedereen essentieel.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/40 Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen (23.07)

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofman zegt toe de raad binnenkort te informeren over de stand van zaken met betrekking tot Rhederhof.
  Wethouder Hofstede zegt toe om bij de actualisatie van het Woonbeleid de norm van 30% sociale huur hierin te verankeren en dat alleen gefundeerd van deze norm zal worden afgeweken.
 5. 3.a

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Klomberg zegt toe een voorstel voor de participatienota ter bespreking aan de gemeenteraad voor te leggen in september 2023.
  Wethouder Klomberg zegt toe om met een werkgroep van 4 raadsleden aan de slag zal gaan om een vervolg te geven aan jongerenparticipatie.
  Wethouder Klomberg zegt toe opnieuw met de raad in gesprek te gaan over jongerenparticipatie tijdens een oriënterende vergadering in april/mei.
 6. 3.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  De motie vreemd aan de orde ‘Volwaardig Ziekenhuis Zutphen’ aan te nemen.

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Volwaardig ziekenhuis Zutphen
 7. 3.c
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 8. 4

  De raad voor te stellen om te besluiten:
  a. in te stemmen met de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit;
  b. aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, met bestandsnaam o_NL.IMRO.0275.BPVZ27-VA01;
  c. met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016, locatie Dr. W. Portheinestraat’ met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPVZ27-VA01
  d. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  a In te stemmen met de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit;
  b aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN
  kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, met bestandsnaam
  o_NL.IMRO.0275.BPVZ27-VA01;
  c met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische weg, en
  met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit
  besluit behorende bestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016, locatie Dr. W. Portheinestraat’ met
  de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie
  NL.IMRO.0275.BPVZ27-VA01;
  d geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  a In te stemmen met de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit;
  b aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN
  kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, met bestandsnaam
  o_NL.IMRO.0275.BPVZ27-VA01;
  c met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische weg, en
  met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit
  besluit behorende bestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016, locatie Dr. W. Portheinestraat’ met
  de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie
  NL.IMRO.0275.BPVZ27-VA01;
  d geen exploitatieplan vast te stellen.

  De voorzitter stelt vast dat aan het ontwerp raadsbesluit is aangepast door toevoeging van een overweging luidende:
  “dat ambtshalve artikel 3 lid 3.1.b en artikel 4 lid 4.1.b worden aangepast door ‘hemelwaterinfiltratievoorzieningen’ te wijzigen in ‘hemelwaterberging- en infiltratievoorzieningen’;


  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Vaststelling bestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie Dr. W. Portheinestraat (23.08)
 9. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  De Verordening tot wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden
  2006 vaststellen

  Besluit

  De Verordening tot wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden
  2006 vaststellen

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 10. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de benoeming van de twee voorgedragen leden als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Veluwezoom.

  Besluit

  In te stemmen met de benoeming van de twee voorgedragen leden als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Veluwezoom.

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 11. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rheden 2023

  Besluit

  vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rheden 2023

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.


  Stemverklaring:
  Fractie GL is blij met dit initiatief. Wel doet zij een oproep om ook te kijken hoe mensen kunnen worden geholpen die net niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, zodat er nieuwe groepen van armoede kunnen worden voorkomen.

 12. 8

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit conform voorstel

 13. 9

 14. 10

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

  Besluit

  V.k.a.

 15. 10.a

  Besluit

  V.k.a.

  Stemverklaringen:
  Fractie GL is blij dat het coalitieakkoord is vastgelegd in het College Werkprogramma en de Bestuurlijke Speerpunten en ziet de uitwerking graag tegemoet.
  De fracties CU en PvdA verzoeken om dit besluit te agenderen voor een voorbereidende vergadering, als inleiding voor de kadernota.

 16. 10.b

  Besluit

  V.k.a.

  Stemverklaring:
  Fractie CDA wijst op een projectopdracht die is gedaan om te komen tot een meer toekomstbestendige, wendbare, JGZ. De opdracht hiervoor is verstrekt in juli 2022. De fractie maakt zich zorgen over de voortgang hiervan, aangezien psychosociale zorg toeneemt. De fractie verzoekt het college om op korte termijn aan te geven wat de aanpak is en op welke termijn jongeren daar iets van gaan merken.

 17. 10.e

  Besluit

  V.k.a.

  Stemverklaring:
  Fractie GL is blij met dit besluit dat goed past binnen het armoedebeleid

 18. 10.f

  Besluit

  V.k.a.

  Stemverklaring:
  Fractie CDA is blij om te constateren dat het voorstel om te komen tot één financieel loket is overgenomen. Zij heeft nog wel wat vragen en verzoekt daarom om dit besluit te agenderen voor een voorbereidende vergadering.
  Fractie VVD doet eveneens het verzoek om dit besluit te agenderen voor een voorbereidende vergadering.

 19. 10.g

 20. 10.i

 21. 10.j

 22. 10.k

  Besluit

  V.k.a.

  Stemverklaring:
  Fractie GL is blij met de toon en de inhoud van de brief die is verstuurd en het feit dat dit goed is opgepakt. De fractie wil graag op de hoogte worden gehouden van de reacties die daarop volgen teneinde verrassingen te voorkomen.
  Fractie CU onderschrijft de inbreng van fractie GL.
  Fractie PvdA vraagt om dit besluit te agenderen voor een voorbereidende vergadering om te voorkomen dat dit onderwerp wordt vergeten.

 23. 10.l

  Besluit

  V.k.a.

  Stemverklaring:
  Fractie CDA is blij dat de beleidsregels zijn vastgesteld. Wel vraagt de fractie om niet te communiceren via de reguliere kanalen, maar juist te communiceren via kanalen waar jongeren te vinden zijn.

 24. 11
  Sluiting