Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluiten

  De raad besluit de heer P.P. (Peter Paul) Geelen toe te laten als raadslid voor de
  resterende raadsperiode 2022-2026

  De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heer R. Koekkoek (voorzitter), mevrouw S. Kerkum en de heer D. Appels (leden) heeft onderzoek gedaan naar de bescheiden die aan haar zijn voorgelegd en heeft deze akkoord bevonden.

  Nadat de heer P.P. (Peter Paul) Geelen is toegelaten als raadslid heeft hij de ambtseed afgelegd.

  De raad besluit om de heer P.P. (Peter Paul) Geelen toe te laten als raadslid voor de resterende raadsperiode 2022-2026.

  De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heer R. Koekkoek (voorzitter), mevrouw S. Kerkum en de heer D. Appels (leden) heeft onderzoek gedaan naar de bescheiden die aan haar zijn voorgelegd en heeft deze akkoord bevonden.

  Nadat de heer P.P. (Peter Paul) Geelen is toegelaten als raadslid heeft hij de ambtseed afgelegd.

 4. 3.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 5

  voorstel beslut:
  1 ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Rheden van de heer P.L.P.S. (Paul) Hofman, wonende te Drempt;
  2 de ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar, te weten van 31 mei 2023 tot 31 mei 2024.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie VPR (raadsleden) (2)
 6. 5.a
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (2), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie GL (raadsleden) (1)

  Voorgesteld besluit

  de zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/78 Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2024-2027 inclusief gewijzigde begroting 2023 (23.30)
 8. 7

  Voorstel besluit:
  de Verordening tot wijziging van de ‘Verordening op de Financiële commissie Rheden 2020’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie D66 (raadsleden) (1)

  Voorgesteld besluit

  • een krediet van € 921.000,00 beschikbaar te stellen voor de terugkoop van de brandweerkazerne incl. grond (perceel D, sectie O, nr. 292), zoals vastgelegd in de leveringsakte van 2013 (zie bijlage 1);
  • in te stemmen om de verlaging van de bijdrage aan VGGM in te zetten ter dekking van de bovengenoemde kosten.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/77 Schriftelijke terugkoppeling van het college over Terugkoop brandweerkazerne Dieren (23.29), agendapunt 8 Voorbereidende vergadering sessie 1, 16 mei 2023
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van het Gelders Archief, de financiële bijdrage vast te stellen en een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 van het Gelders Archief. De raad draagt het college op deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief, conform de bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  a met inachtneming van het hiervoor gesteld langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Velp 2016, Woongebieden Noord, locatie Hogeweg 1-3 in Velp’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPVN25-VA01;
  b de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit, vast te stellen;
  c de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit, vast te stellen;
  d aan te geven dat gebruik is gemaakt van de ondergrond met bestandsnaam 0_NL.IMRO.0275.BPVN25-VA01.dgn;
  e geen exploitatieplan vast te stellen.

 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  a met inachtneming van het hiervoor gesteld langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 4 Laag-Soeren’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPLG53-VA01;
  b de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit, vast te stellen;
  c de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit, vast te stellen;
  d aan te geven dat gebruik is gemaakt van de ondergrond met bestandsnaam 0_NL.IMRO.0275.BPLG53-VA01.dgn;
  e geen exploitatieplan vast te stellen.

 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  het college op te dragen het Dagelijks Bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de begroting 2024, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 646.000,00 is geraamd.

 14. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 15. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 16. 13

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

 17. 14

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

 18. 15

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

 19. 15.f

 20. 15.g

 21. 15.j

 22. 15.l

 23. 16
  Sluiting