Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 3. 2.a
  Afscheid van mevrouw S. Kerkum als lid van de gemeenteraad
 4. 2.b
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  de heer J.C.H.M. (Jan) Verhoeven toe te laten als lid van de gemeenteraad van Rheden.

 6. 2.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  Mevrouw M. (Magda) Rook toe te laten tot tijdelijk lid van de gemeenteraad voor de duur van zestien weken, te weten tot 15 januari 2024.

 7. 2.d

  Voorstel besluit
  de ontwerpvlag conform bijlage 1 als dorpsvlag van Laag-Soeren vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  de ontwerpvlag conform bijlage 1 als dorpsvlag van Laag-Soeren vast te stellen.

 8. 3

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (2), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie D66 (raadsleden) (1), Fractie VPR (raadsleden) (1)

  Voorgesteld besluit

  bijgevoegde kadernota voor de voormalige hockeyvelden in Dieren vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere planvorming.

  Besluit

  bijgevoegde kadernota voor de voormalige hockeyvelden in Dieren vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere planvorming, met dien verstande dat in de ‘overige kaders’ de zin in punt 6: ‘De woningbouw is gestapeld in 3 tot 4 bouwlagen met een maximale hoogte van 12/13 meter’ wordt gewijzigd in: ‘De woningbouw is gestapeld in 3 tot 4 bouwlagen met een maximale hoogte van 12/13 meter, waarbij plaatselijk 2 bouwlagen kunnen worden toegepast’.

  Amendementen

  Titel
  “Kadernota voormalige Hockeyvelden Dieren – maximaal twee bouwlagen”
  Amendement bouwhoogte passend aan de bosrand
  Amendement dichter bij de natuur
  Voormalige hockeyvelden – plaatselijk twee bouwlagen
  woningbouw een juiste verdeling

  Moties

  Titel
  Participatie als wegingsfactor

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/115 Kadernota voormalige hockeyvelden
  S23/116 Kadernota voormalige hockeyvelden

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofman zegt toe om in een overeenkomst met Vivare naast afspraken over de ontwikkeling van de onderhavige locatie ook nadrukkelijk afspraken te maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de contramal voor de wijk Stenfert.
 9. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  de Tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen en de Begroting 2023 hierop bij te stellen.

  Besluit

  de Tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen en de Begroting 2023 hierop bij te stellen.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Vragen en antwoorden 2e Bestuursrapportage 2023
 10. 4.b
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 11. 5

  Voorstel besluit:
  de heer G. Hageman te benoemen tot lid van de financiële commissie en mevrouw K. Heins benoemen tot plaatsvervangend lid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  de heer G. Hageman te benoemen tot lid van de financiële commissie en mevrouw K. Heins te benoemen tot plaatsvervangend lid.

 12. 6

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (2), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie D66 (raadsleden) (1), Fractie GL (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  1 Aan de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven fietspad (tracé Zuider Parallelweg-Larenstein in Velp) de naam **‘Hans van Daelpad’**toe te kennen.
  2 Deze nieuwe naamgeving voor de (semi)openbare ruimte in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

  Besluit

  1 Aan de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven fietspad (tracé Zuider Parallelweg-Larenstein in Velp) de naam **‘Hans van Daelpad’**toe te kennen.
  2 Deze nieuwe naamgeving voor de (semi)openbare ruimte in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

 13. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 te verklaren voorlopig geen bedenkingen te hebben tegen de afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ ten behoeve van het realiseren van een vrijloopstal aan de Bockhorstweg 10 te Spankeren;
  2 de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in de bijlage vast te stellen ten behoeve van de realisatie van de vrijloopstal;
  3 de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven om tezamen met de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken ter inzage te leggen gedurende 6 weken;
  4 te bepalen dat, indien tijdens de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken voor de realisatie van de vrijloopstal géén zienswijzen naar voren worden gebracht, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen aangemerkt wordt als definitief afgegeven verklaring van geen bedenkingen en als zodanig door het college bekend zal worden gemaakt;
  5 te bepalen dat, indien tijdens de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken voor de realisatie van de vrijloopstal wél zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op het onderdeel ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen niet als definitieve verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mag worden aangemerkt en dat het verzoek om afgifte van de verklaring van geen bedenkingen met de ontvangen zienswijzen opnieuw aan de raad ter beoordeling en besluitvorming moet worden voorgelegd;


  6 geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1 te verklaren voorlopig geen bedenkingen te hebben tegen de afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ ten behoeve van het realiseren van een vrijloopstal aan de Bockhorstweg 10 te Spankeren;
  2 de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in de bijlage vast te stellen ten behoeve van de realisatie van de vrijloopstal;
  3 de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven om tezamen met de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken ter inzage te leggen gedurende 6 weken;
  4 te bepalen dat, indien tijdens de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken voor de realisatie van de vrijloopstal géén zienswijzen naar voren worden gebracht, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen aangemerkt wordt als definitief afgegeven verklaring van geen bedenkingen en als zodanig door het college bekend zal worden gemaakt;
  5 te bepalen dat, indien tijdens de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken voor de realisatie van de vrijloopstal wél zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op het onderdeel ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen niet als definitieve verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mag worden aangemerkt en dat het verzoek om afgifte van de verklaring van geen bedenkingen met de ontvangen zienswijzen opnieuw aan de raad ter beoordeling en besluitvorming moet worden voorgelegd;
  6 geen exploitatieplan vast te stellen.

 14. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (2), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (3), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  de volgende uitgangspunten/leidende principes voor het opstellen van het permanente Omgevingsplan, vast te stellen:
  1 omzetten naar het Omgevingsplan is beleidsarm;
  2 stapsgewijze aanpak
  3 het is een leerproces;
  4 TPOD en IMOW is leidend voor de structuur, wij werken met activiteiten én functies;
  5 keuze voor algemene regels en locatie specifieke regels waar nodig;
  6 gebruik open en gesloten normen;
  7 positieve grondhouding;
  8 gepast streven naar harmonisering en deregulering;
  9 beperkte noodzaak om te werken met omgevingswaarden.

  Besluit

  de volgende uitgangspunten/leidende principes voor het opstellen van het permanente Omgevingsplan, vast te stellen:
  1 omzetten naar het Omgevingsplan is beleidsarm;
  2 stapsgewijze aanpak
  3 het is een leerproces;
  4 TPOD en IMOW is leidend voor de structuur, wij werken met activiteiten én functies;
  5 keuze voor algemene regels en locatie specifieke regels waar nodig;
  6 gebruik open en gesloten normen;
  7 positieve grondhouding;
  8 gepast streven naar harmonisering en deregulering;
  9 beperkte noodzaak om te werken met omgevingswaarden.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/114 werkwijze vaststellen en vullen Omgevingsplan
 15. 9

  Dit onderwerp is behandeld als agendapunt 2d.

 16. 10

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld

 17. 11

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

  Besluit

  Conform voorstel

 18. 12

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

  Besluit

  V.k.a.

 19. 12.b

 20. 12.d

 21. 12.p

 22. 12.u

 23. 12.z.i

 24. 12.z.j

 25. 12.z.l

 26. 13
  Sluiting