Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 27 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 3

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 2. 4
  Afleggen belofte raadsadviseur
 3. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  De raad besluit:


  de heer W. (Werner) van der Linden te benoemen tot raadsvolger.

 4. 4.b
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 5
  VERVALLEN
 6. 6
  VERVALLEN
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2023, de meerjarenbegroting 2024-2027 en het programmaplan 2024 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.

  Amendementen

  Titel
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  de Woonzorgvisie gemeente Rheden 2023 vast te stellen met de daarbij behorende doelen en acties op de thema’s:
  - Blijfwijk: een gemengde wijk waar je als senior kunt blijven wonen.
  - Meer levensloopgeschikte woningen en verpleeghuisplekken.
  - Eerlijke verdeling van woonzorgplekken.
  - Extra sociale huurwoningen.
  - Ondersteuning dicht bij de inwoner.
  - Een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

 9. 9

  I

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met het vaststellen van het ontwikkelplan IJssel District en de grondexploitatie plangebied IJssel District.
  2 Voor de grondexploitatie plangebied IJssel District een verliesvoorziening vast te stellen ter grootte van het in de grondexploitatie geprognosticeerde resultaat op eindwaarde, van minus € 2.780.000,00, die ten laste komt van de algemene reserve.
  3 Openen van de grondexploitatie plangebied IJssel District.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S23/102 IJssel District, ontwikkelplan en grondexploitatie plangebied (23.40)
  S23/97 IJssel District, ontwikkelplan en grondexploitatie plangebied (23.40)

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofstede zegt toe dat de verkeersdruk wordt structureel en -gelet op de gefaseerde bouw- op langere termijn wordt gemonitord en dat de raad over de wijze waarop er wordt gemonitord schriftelijk zal worden geïnformeerd.
  Wethouder Hofstede zegt toe dat de vraag van de heer Kuijpers over wat de afschrijvingstermijn is voor grondexploitatie conform de BBV schriftelijk zal worden beantwoord.
  Wethouder Hofstede zegt toe dat het verkeerskundig onderzoek ter informatie aan de raad zal worden toegezonden.
  Wethouder Hofstede zegt toe dat zal worden geëvalueerd waarom in de eerste SSK-raming openbaar gebied (dd 2021) bepaalde posten niet mee zijn genomen.
  Wethouder Hofstede zegt toe om bij het raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zal worden aangeven hoe de aandachtspunten in het bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan per bouwveld zijn verwerkt
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  - een positieve zienswijze te geven op de concept-jaarstukken 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de voorgestelde resultaatbestemming
  (€ 320.957 positief naar rato te retourneren aan de deelnemende gemeenten);
  - een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024-2027 en in de Kadernota voor 2024 een bijdrage van € 421.406,00 (incl. TEB) op te nemen;
  - in te stemmen met het (kosteloze) lidmaatschap van de GMR bij de VNG Gelderland;

  - het college opdracht te geven deze zienswijze ter kennis te brengen aan het DB van de regio conform bijgaand concept.

  Amendementen

  Titel
  Zienswijze GMR ontwerpbegroting 2024-2027
 11. 10.a
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief (bijlage 1), te geven op het ontwerpwijzigingsbesluit van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

 13. 12

  Voorstel besluit:
  1 Baker Tilly voor de boekjaren 2023 en 2024 aan te wijzen en te gunnen als accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, met een optie tot 2 keer een verlenging van 1 jaar (2025 en 2026) onder dezelfde voorwaarden.
  2 Het college van burgemeester en wethouders op te dragen om, ter uitvoering van dit raadsbesluit, een overeenkomst aan te gaan met Baker Tilly.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  · kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van De Connectie en de daarop afgegeven goedkeurende accountantsverklaring;
  · kennis te nemen van de voorgestelde bestemming van het positief resultaat van € 421.000,00;
  · kennis te nemen van de 1e bestuursraportage 2023 van De Connectie;
  · een zienswijze te geven op de in de 1e bestuursrapportage opgenomen begrotingswijziging 2023 en een zienswijze te geven op de Meerjarenprogramma-begroting 2024-2027 en het college op te dragen het bestuur van De Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen conform bijgaand concept.

 15. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 16. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024, de resultaatbestemming 2022 en de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, conform bijgevoegd concept;
  2 in te stemmen met het voorstel van de VGGM om het positieve resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon- en prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen;


  3 het college op te dragen de zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 17. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 aan de op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven nieuw aan te leggen weg voor het bouwplan van 10 grondgebonden woningen op de (semi)openbare ruimte achter het voormalige hotel-restaurant De Harmonie in Laag-Soeren de naam **‘De Harmonie’**toe te kennen;

  2 deze nieuwe naamgeving voor deze (semi)openbare ruimte in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

 18. 16.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (2), Fractie PvdA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (1), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 19. 17

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

 20. 18

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

 21. 19

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

 22. 19.a

 23. 19.f

 24. 19.i

 25. 20
  Sluiting