Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 3. 2.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  - Vaststellen van de visie op “Recreatie & toerisme gemeente Rheden; van leefbaarheid tot bloeiende vrijetijdssector”.
  - Strategische uitgangspunten opnemen in de, in ontwikkeling zijnde, Omgevingsvisie Rheden.
  - de extra budgetvraag voor de uitvoering van de visie voor 2025 e.v. mee te nemen bij de integrale besluitvorming van de kadernota 2025 e.v

  Amendementen

  Titel
  Temporiseren nu het nog kan
  Uitloopgebieden ter compensatie van autonome groei

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Visie Recreatie & toerisme; van leefbaarheid tot bloeiende vrijetijdssector (24.09)

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/42 Visie Recreatie & toerisme; van leefbaarheid tot bloeiende vrijetijdssector (24.09)
  S24/44 Recreatie en Toerisme

  Toezeggingen

  Titel
  Naar aanleiding van een vraag van de heer Heesen (fractie PvdA) zegt wethouder Ter Hoeven toe om samen met de raad te komen tot een afwegingskader voor toekomstige evenementen
  Naar aanleiding van een vraag van de heer Koekkoek deelt wethouder Ter Hoeven mee dat de kosten voor de uitvoeren van het uitvoeringsprogramma ad € 50.000 per jaar geldt vanaf het boekjaar 2025 en niet, zoals in het raadsvoorstel vermeld staat, vanaf 2024. De toezegging wordt gedaan dat het raadsvoorstel daarop zal worden aangepast
  Naar aanleiding van een vraag van de heer Verhoeven (fractie GL) zegt wethouder Ter Hoeven toe de raad jaarlijks te informeren over de jaarplannen en de realisatie van het versterkte aanbod voor wandelaars en fietsers buiten de Veluwezoom
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie D66 (raadsleden) (3)

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de Startnotitie Bouwsteen Mobiliteit.

  Amendementen

  Titel
  Doelen startnotitie bouwsteen mobiliteit
  Een auto soms onontkoombaar

  Moties

  Titel
  Gemeente Rheden: 30 km in alle kernen

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Startnotitie Bouwsteen Mobiliteit (24.06)

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/43 Startnotitie Bouwsteen Mobiliteit (24.06)
 6. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag 'Pré-mantelzorgwoning'
 7. 4.b

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag 'Participatietraject beter regelen'
 8. 4.c
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 9. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1. aan te geven dat gebruik is gemaakt van de ondergrond met bestandsnaam o_NL.IMRO.0275.BPLG59-VA01.dgn;
  2. in de regels onder bestemmingsomschrijving ‘Agrarisch met waarden – natuur en landschap’, in artikel 3.1.c. en artikel 3.5a.7. de term “hemelwaterinfiltratievoorzieningen” te veranderen in “hemelwaterinfiltratie- en hemelwaterbergingsvoorzieningen”;
  3. met inachtneming van het hiervoor gestelde langs elektronische weg en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 24-26 Rheden’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPLG59-VA01;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Brinkweg 24-26 Rheden (24.05)
 10. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 Het Beeldkwaliteitsplan geluidsschermen spoor, behorend bij de Stedenbouwkundige Visie, vast te stellen
  2 Het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan integraal toe te voegen aan de vigerende Welstandsnota van de gemeente Rheden.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Stedenbouwkundige Visie en Beeldkwaliteitsplan geluidsschermen (24.13)
 11. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  - de volgende staatnamen toe te kennen aan nieuw aan te leggen straten op het terrein vallende onder het bestemmingsplan `Velp Zuid, locatie IIssel District’, conform bijgevoegde situatietekening:
  · Zuster Vuurensstraat,
  · Zuster Kwerreveldstraat,
  · Zuster Harteveltstraat,
  · Dokter Scherpenhuysenstraat,
  · Dokter Pantekoekstraat,
  · Dr. Aletta Jacobsstraat
  · Zuster van Zwolstraat


  - Voornoemd besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Naamgeving nieuw aan te leggen straten op het terrein vallende onder het bestemmingsplan `Velp Zuid, locatie IJssel District’ te Velp.(24.07)
 12. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  - de afhandeling van verzoekschriften met ingang van 1 januari 2025 op te dragen aan een lokale Ombudsman;
  - ons college op te dragen de keuze voor een lokale Ombudsman uit te werken en af te stemmen met de gemeenten Doesburg en Rozendaal.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Heroverwegen onafhankelijke Ombudsvoorziening (24.08)
 13. 9

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (3)
  tegen
  Fractie VVD (raadsleden) (1)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen: de verordening commissie bezwaarschriften

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verordening Commissie bezwaarschriften 2024 (24.11)
 14. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  Voor het verantwoordingsjaar 2024 vast te stellen:
  Normenkader rechtmatigheid voor verantwoording en controle van boekjaar 2024.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Normenkader Rechtmatigheid 2024 (24.15)
 15. 11

  Voorgesteld besluit

  · De kosten ten behoeve van het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten voor 2 projecten en de ambtelijke inzet in 2023 vast te stellen op € 51.061,00 (excl. BTW).
  · In te stemmen met het indienen van een suppletieverzoek uit het gemeentefonds, ter hoogte van € 34.721,48 (= 68% van € 51.061,00), bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Bommenregeling 2024 (24.16)
 16. 12

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

 17. 13

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

 18. 14

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

 19. 14.f

 20. 15
  Sluiting