Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 3. 2.a

  Voorstel om:
  De heer B. (Bart) Kamps toe te laten en te beëdigen als raadslid voor de resterende raadsperiode 2022-2026.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Toelating en beëdiging B. Kamps (24.26)
 4. 2.b
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 3

  Voorstel om:
  1. de heer P.L.P.S. (Paul) Hofman, wonende te Drempt, ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Rheden;
  2. de ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar, te weten van 31 mei 2024 tot31 mei 2025.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verzoek om ontheffing woonplaatsbeginsel wethouder Hofman (24.19)
 6. 3.a

 7. 3.b

 8. 3.c
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 9. 4

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit, vast te stellen;
  2. aan te geven dat gebruik is gemaakt van de ondergrond met bestandsnaam o_NL.IMRO.0275.BPLG55-VA01.dgn;
  3. met inachtneming van het hiervoor gestelde langs elektronische weg en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 5 en 7 en Priesnitzlaan 2 en 2A Laag-Soeren’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPLG55-VA01;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen;

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Harderwijkerweg 5 en 7 en Priesnitzlaan 2 en 2a te Laag-Soeren (24.17)
 10. 5

  Voorgesteld besluit

  1 de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit, vast te stellen;
  2 aan te geven dat gebruik is gemaakt van de ondergrond met bestandsnaam o_NL.IMRO.0275.BPLG54-VA01.dgn;
  3 met inachtneming van het hiervoor gestelde langs elektronische weg en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende
  bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie langs de spoorlijn tussen Biljoen en Zutphensestraatweg 5b’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de
  bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPLG54-VA01;
  4 geen exploitatieplan vast te stellen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie langs de spoorlijn tussen Biljoen en Zutphensestraatweg 5b (24.18)
 11. 6

  Voorgesteld besluit

  in afwijking van hetgeen is opgenomen in het op 28 juni 2022 door uw raad vastgestelde Masterplan Veluwezoom af te zien van de naamswijziging van station Rheden.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Voorstel behoud naamgeving station Rheden (24.20)
 12. 7

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen: de verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2023.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanpassing verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2023
 13. 8

  Voorstel om:
  1 Kennis te nemen van het proces en de werkzaamheden van de werkgroep verbonden partijen.
  2 De volgende samenwerkingsverbanden te prioriteren:
  a De Groene Metropoolregio.
  b Modulaire regeling sociaal domein.
  c De Connectie.
  d De ODRA.
  3 Voorafgaand aan een formele vergadering, structureel een informeel moment in te plannen en voor te bereiden door de griffie voor de vier geprioriteerde verbonden partijen met deelname van de ambtelijk contactpersoon, de portefeuillehouder en twee raadsrapporteurs;
  4 De volgende twee raadsrapporteurs per geprioriteerd samenwerkingsverband uit het midden van de raad aan te wijzen:
  a De Groene Metropoolregio
  i De heer M.T. (Theo) Kooijmans.
  ii De heer B.G.M. (Boudewijn) van de Geijn.
  b Modulaire regeling sociaal domein
  i Mevrouw M. (Marlena) Noorland.
  ii Mevrouw N.T. (Nienke) Overvliet.
  c De Connectie
  i De heer T. (Tim) Endeveld.
  ii De heer F.L. (Frans) Kooistra.
  d De ODRA
  i De heer D.J.P. (Daan) Appels.
  ii De heer H. (Hendri) Witteveen
  5 De heer J.G. (Sjir) Hanssen aan te wijzen als coördinator raadsrapporteurs.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststelling advies werkgroep verbonden partijen (24.22)
 14. 9

 15. 10

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

 16. 11

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

 17. 12

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

 18. 12.c

 19. 12.d

 20. 12.f

 21. 12.g

 22. 12.k

 23. 12.o

 24. 12.q

 25. 13
  Sluiting