Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 27 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (3), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  de heer M. (Maikel) Kooistra toe te laten tot tijdelijk lid van de gemeenteraad voor de duur van zestien weken, te weten tot 28 mei 2024.

 2. 1.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  De heer A.A. (André) de Boer te benoemen tot lid van de gemeentelijke rekenkamer met een zittingsduur van 6 jaar.

 3. 2

  Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag.

 4. 2.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  a. in te stemmen met de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit;
  b. in te stemmen met de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit;
  c. het Beeldkwaliteitsplan Locatie Bloemershof Dieren vast te stellen;
  d. aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, met bestandsnaam o_ NL.IMRO.0275.BPDN16-VA01;
  e. met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Dieren-Noord, locatie Burgemeester Bloemersstraat’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPDN16-VA01
  f. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  a. in te stemmen met de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit;
  b. in te stemmen met de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit;
  c. het Beeldkwaliteitsplan Locatie Bloemershof Dieren vast te stellen;
  d. aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, met bestandsnaam o_ NL.IMRO.0275.BPDN16-VA01;
  e. met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Dieren-Noord, locatie Burgemeester Bloemersstraat’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPDN16-VA01
  f. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Moties

  Titel
  Veiligheidsbeleving serieus nemen

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S24/15 Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren-Noord, Burgemeester Bloemersstraat' (24.03)
 6. 3.a

  Moties

  Titel
  Betrouwbare overheid, ook voor McDonald's
  Motie vreemd “Geen McDrive aan de voet van de Posbank”

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofman zegt, naar aanleiding van een vraag van de heer Roumen, toe om met McDonalds in gesprek te gaan over de motivatie om juist op deze plek dit type restaurant te willen ontwikkelen en de zorgen die hierover leven bij het college en de inwoners. Daarbij zal tevens worden meegenomen de vraag hoe de eventueel te verwachten overlast kan worden voorkomen indien de vergunning wordt verleend.
 7. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  - een positieve zienswijze te geven op het ontwerpwijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen; en
  - het college opdracht te geven deze zienswijze ter kennis te brengen aan het Dagelijks Bestuur van de regio conform bijgaand concept (bijlage 7).

  Besluit

  - een positieve zienswijze te geven op het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen.


  - In de zienswijze een viertal kanttekeningen op te nemen:

  • Inzake de uittredingskosten ten laste van de uittredende gemeente constateren wij dat een deel van de oorspronkelijk opgesomde uittredingskosten lijkt te zijn vervallen. Dit betreft de kosten van onderzoeken en de kosten van de inzet van een onafhankelijk deskundige. Wij zouden graag dit lid van het artikel weer opgenomen zien.

  • De bijzondere positie van, en bijdrageverrekening met de gemeente Mook en Middelaar verdient o.i. een uitleg in de toelichting (bij artikel 29.3).

  • De gemeenteraad van Rheden aangeeft te verwachten dat er alsnog de bepaling wordt opgenomen waarin staat dat alle besluiten die een aanzienlijk financieel of politiek belang hebben aan de raden vooraf dienen te worden voorgelegd en de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze te geven.

  • De gemeenteraad van Rheden aangeeft te verwachten dat agenda en besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur altijd digitaal beschikbaar worden gesteld aan de raad en openbaar worden gemaakt, tenzij er een zwaarwegend belang is om dat niet te doen (bijvoorbeeld wanneer er bij een aanbesteding strategische keuzes openbaar zouden worden gemaakt of wanneer het om persoonlijke details van medewerkers gaat).  - De zin; “Concreet betekent dit dat de gemeenteraad instemt met de voorgestelde mutaties” te vervangen door: “Concreet betekent dit dat de gemeenteraad na toevoeging van bovenstaande vier punten, instemt met de voorgestelde mutaties”.
  - en het college opdracht te geven deze zienswijze ter kennis te brengen aan het DB van de regio conform bijgaand concept (Bijlage 7).

  Amendementen

  Titel
  Bewaak de rol van de raad
 8. 5

  Voorgesteld besluit:
  Om de volgende wensen en bedenkingen over de kaderbrief 2025 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) kenbaar te maken

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Besluit

  1. Om de volgende wensen en bedenkingen over de kaderbrief 2025 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) kenbaar te maken:

  • De raad van de gemeente Rheden heeft kennis genomen van de kaderbrief van de VGGM. De raad constateert dat er extra middelen nodig zijn om de in de kaderbrief beschreven ontwikkelingen op te vangen. De gemeentelijke financiën staan echter stevig onder druk en er komen nog financieel onzekere jaren aan, waaronder het zogenaamde ‘ravijnjaar’. Wij verzoeken met klem de VGGM expliciet te letten op haar uitgaven en eventuele financieel verhogende ontwikkelingen binnen haar eigen begroting op te vangen of anders zo veel als mogelijk te beperken. In dit kader heeft de raad ook kennis genomen van de aan u gezonden brieven van de wethouders van Financiën aangaande de financiële situatie bij gemeenten en het verzoek om kritisch te kijken naar de eigen dienstverlening en het 1 op 1 doorzetten van de indexatie. U geeft aan dat u deze brieven in uw eerst volgende bestuursvergadering gaat bespreken. De raad is erg benieuwd naar de reactie van het bestuur van de VGGM op deze brieven.
  • De raad hecht een groot belang aan samenwerking in de regio. Ook de VGGM kent een aantal samenwerkingen, bijvoorbeeld bij natuurbranden. Het samenwerken in de regio komt naar mening van de raad onvoldoende aan bod en zou meer belicht kunnen worden. De raad verzoekt het bestuur bij een volgend P&C document meer aandacht aan de samenwerkingen te besteden, immers samenwerking mag gezien worden.
  • Tijdens de behandeling in de raad is gesproken over de Corona pandemie en de opgedane ervaringen bij de uitvoering van de maatregelen. De raad vraagt zich af of eruit de Corona periode lessens learned zijn opgesteld en dit heeft geleid tot het vastleggen van procedures die bij een volgende pandemie kunnen worden gehanteerd.

  2. Het college op te dragen de zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden.

 9. 5.a
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 10. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (2), Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (3), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1. De rapportage “De structuur van de werkelijkheid, evaluatie van de vergaderwijze van de gemeenteraad Rheden” vast te stellen;
  2. De vijf aanbevelingen voor de raad over te nemen om zijn positie en rol te versterken en daarmee de kwaliteit van de politieke besluitvorming verder te verbeteren:
  a. Neem een oordeelvormende fase op
  b. Investeer in het goed met elkaar van mening verschillen en in argumentatieve vaardigheden
  c. Geef de Agendacommissie een organiserende rol
  d. Herzie de opzet van raadsvoorstellen
  e. Zoek naar mogelijkheden het raadswerk makkelijker te maken

  Besluit

  1. De rapportage “De structuur van de werkelijkheid, evaluatie van de vergaderwijze van de gemeenteraad Rheden” vast te stellen;
  2. De vijf aanbevelingen voor de raad over te nemen om zijn positie en rol te versterken en daarmee de kwaliteit van de politieke besluitvorming verder te verbeteren:
  a. Neem een oordeelvormende fase op
  b. Investeer in het goed met elkaar van mening verschillen en in argumentatieve vaardigheden
  c. Geef de Agendacommissie een organiserende rol
  d. Herzie de opzet van raadsvoorstellen
  e. Zoek naar mogelijkheden het raadswerk makkelijker te maken

  Aanbevelingen Rekenkamer

  Titel
  Geef de Agendacommissie een organiserende rol
  Herzie de opzet van raadsvoorstellen
  Investeer in het goed met elkaar van mening verschillen en in argumentatieve vaardigheden
  Neem een oordeelvormende fase op
  Zoek naar mogelijkheden het raadswerk makkelijker te maken
 11. 7

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

 12. 8

  Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen.

  Besluit

  V.k.a.

 13. 9

  Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken.

 14. 10
  Sluiting