Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 14 december 2021

19:30 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 4

  Initiatiefnemer is voornemens het bestaande kerkgebouw, zalencentrum en dienstwoning aan de Parkstraat 3 te Velp te slopen om daarvoor in de plaats een appartementencomplex bestaande uit 8 appartementen te realiseren. Tevens wordt het terrein heringericht ten behoeve van een tuin, tuinkamer en overdekte parkeervoorziening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan en de zienswijzennota kunnen worden vastgesteld.


  (Intern: behandelend ambtenaar is David van Dun die niet in iBabs kan werken)

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie GL (3), Fractie GPRB (1), Fractie GRS (1)
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Titel
  Gebiedsvisies na Burgerberaad
  Geeft burgers de ruimte

  Moties

  Titel
  Aan de slag met burgerparticipatie
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 9. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Aanbevelingen Rekenkamer

  Titel
  Geef en vraag duidelijkheid aan het college over uw betrokkenheid bij de visievorming
  Houd elkaar scherp op elkaars rollen, lokaal maar ook in regionaal verband
  Houd uw vinger aan de pols over voortgang van de regiovisie en de uitvoering aan het beleidsplan Jeugd inclusief regiovisie
  Verdieping in conceptwetsvoorstel Jeugdwet en mogelijkheden om vanuit ieders rollen hierop te anticiperen
  Versterk uw controlerende rol ten aanzien van de MGR Sociaal Domein

  Amendementen

  Titel
  Amendement 'Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie 'In stelling voor de nieuwe jeugdwet' overnemen op de LTA van de gemeente Rheden
 10. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 11. 7

  Vaststellen van het Integraal beheerplan Openbare Ruimte inclusief de beheerplannen voor wegen, openbaar groen en spelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  • Het Integraal beheerplan Openbare Ruimte inclusief de beheerplannen voor wegen, openbaar groen en spelen vast te stellen zoals bijgevoegd in de bijlagen bij dit besluit;
  • de reserve wegen om te zetten naar een voorziening wegen;
  • de reserve spelen om te zetten naar een voorziening spelen.

 12. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 13. 8.a

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (2), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (1), Fractie GL (3), Fractie PVDA (4)

  Moties

  Titel
  Los, sociaal en betrouwbaar
 14. 8.b

 15. 8.c

 16. 8.d
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 17. 9

  Raadsvoorstel voor ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Spankeren 2017, locatie Landweg tussen nummer 2 en 4.


  De initiatiefnemer is voornemens een vrijstaande woning te realiseren aan de Landweg tussen nummer 2 en 4 te Spankeren. In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied is geen bouwvlak aanwezig in de bestemming Wonen op het betreffende perceel, waardoor de bouw van een woning niet mogelijk is. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van een bouwvlak in de bestemming wonen, zodat de bouw van een woning planologisch mogelijk wordt gemaakt.


  Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Het bestemmingsplan Spankeren 2017, locatie Landweg tussen nummer 2 en 4 ongewijzigd vaststellen

 18. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 19. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 20. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 21. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 22. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 23. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 24. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 25. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 26. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 27. 19

  Aan u als raad wordt gevraagd om te besluiten een hoofdstuk aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 toe te voegen getiteld: “Andere maatregelen voor maatschappelijke ondersteuning”. Daarnaast vragen wij u om onder dit nieuwe hoofdstuk een artikel toe te voegen getiteld: “Financiële tegemoetkoming meerkosten”. Door het opnemen van dit hoofdstuk en artikel in de verordening kan het college middels het vaststellen van een regeling in de nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019, verdere invulling geven aan een meerkostenregeling specifiek bedoeld voor inwoners die ten gevolge van een medische aandoening aannemelijke meerkosten hebben voor het inzamelen van huishoudelijk afval.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 28. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 29. 21.1

 30. 21.2

 31. 21.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 32. 21.3.4

  De gemeente Rheden heeft de ambitie om in 2020 een afvalscheidingspercentage van 75% te realiseren. Daarvoor zijn in de periode 2018-2020 enkele wijzigingen in de inzameling doorgevoerd.
  In het bijgevoegde document is gekeken naar de ontwikkeling van het afvalscheidingspercentage in de periode 2017-2021.

 33. 21.3.5

  Er is overlap in de portefeuilles voor dit voorstel. Op basis van onderstaande portefeuilles is bij dit voorstel portefeuillehouder Dorus Klomberg gekozen:
  - Duurzame energie
  - Klimaat
  - Milieu
  - Bedrijfsvoering en Financiën (excl. HRM en Project interne huisvesting)

 34. 21.3.7

  De Raad heeft op 9 november j.l. kennis genomen van het voorgenomen besluit van het College, en heeft besloten om geen wensen of bedenkingen te uiten en af te zien van een zienswijze op dit voorgenomen besluit (raadsbesluit 21.53). Dit geeft aanleiding voor het College om tot een definitief besluit over te gaan.

 35. 21.3.8

  Per 1 januari 2022 is het wettelijk minimum loon verhoogd door de rijksoverheid. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) uurtarief dat wij verstrekken aan inwoners die gebruik maken van een zorgverlener die aangemerkt wordt als zijnde "ongekwalificeerde hulp" zoals beschreven in artikel 19 lid 1 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2019 en artikel 13 lid 3 van de verordening jeugdhulp gemeente Rheden 2019.
  In de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rheden 2019 artikel 6 lid 5 hebben wij een specifiek bedrag vastgelegd van €12,76. Op basis van de informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zou dit bedrag aangepast moeten worden naar €12,94 per uur. Om het SVB ook daadwerkelijk de uitbetaling van het PGB aan budgethouders te laten uitvoeren zullen de voorgestelde aanpassingen van de Nadere regels in werking moeten gaan per 1 januari 2022.

 36. 21.3.10

  Voorstel om aan te sluiten als deelnemer bij het landelijke Schone Luchtakkoord (SLA).

 37. 21.3.11

  De vraag naar drinkwater stijgt de komende jaren. Om hier in de toekomst in te kunnen voorzien,
  reserveert de provincie Gelderland grondwater voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Hiervoor worden in de provincie Gelderland 11 drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen (waarvan 3 gebieden in de gemeente Rheden). In deze gebieden wordt nog niet meteen water gewonnen, maar er wordt wel verwacht dat op termijn een nieuwe grondwaterwinning wordt gestart.
  De gebieden hebben bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. De aanwijzing van deze gebieden hebben grote gevolgen voor onze gemeente.

 38. 22
  Sluiting