Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 mei 2021

19:30
Locatie

DIGITAAL via Teams

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Het huidige Watertakenplan Olburgen (hierna: WTPO) 2018-2022 is in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en Doesburg opgesteld. Het is vastgesteld beleid en mede bepalend voor het water-, riolerings- en zuiveringsbeheer.
  Het huidige beleidskader en de gekoppelde kosten hebben een planperiode tot en met 2022, waardoor actualisatie benodigd is.
  In de Startnotitie WTPO 2023-2027 is een plan van aanpak en (beleids)ambities voor de komende planperiode (5 jaar) omschreven.

 2. 1
  Opening
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 4

  Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarstukken 2020 van de MGR Sociaal Domein en de verklaring van de accountant over deze jaarstukken.
  Daarnaast wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de MGR Sociaal Domein.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Titel
  ‘Terughoudend bij aanleggen bestemmings- en algemene reser-ves bij gemeenschappelijk regelingen’
 6. 4.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 7. 5

  Om de verduurzaming van monumenten in het kader van het project Maatwerk voor Monumenten te kunnen subsidiëren is een wijziging van de Subsidieverordening Erfgoed nodig. Daarnaast behelst het voorstel de actualisatie van een aantal artikelen, waarbij de belangrijkste wijziging het schrappen van de subsidieregeling voor archeologieonderzoek voor grondgebonden bedrijven en instellingen betreft.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 8. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 9. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Aan de raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op het informatieprotocolen de richtlijnen m.b.t. toetreding en uittreding van de GR Groene Metropoolregio
  Arnhem-Nijmegen.

 10. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 11. 9

  Jaarverantwoording 2020 en begroting 2022 incl. programmaplan Gelders Archief voorleggen aan de Raad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Aan de raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van het Gelders Archief. Tevens wordt voorgesteld het college op te dragen deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief, conform de als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld wordt om het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de (initiële) begroting 2022, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 523.000,00 is geraamd.

 13. 11.1

 14. 11.2

 15. 11.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 16. 11.3.6

 17. 11.3.7

 18. 12
  Sluiting