Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 mei 2021

19:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen

Agenda documenten

Agendapunten

Om de verduurzaming van monumenten in het kader van het project Maatwerk voor Monumenten te kunnen subsidiëren is een wijziging van de Subsidieverordening Erfgoed nodig. Daarnaast behelst het voorstel de actualisatie van een aantal artikelen, waarbij de belangrijkste wijziging het schrappen van de subsidieregeling voor archeologieonderzoek voor grondgebonden bedrijven en instellingen betreft.

Jaarverantwoording 2020 en begroting 2022 incl. programmaplan Gelders Archief voorleggen aan de Raad

Voorgesteld besluit

Aan de raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van het Gelders Archief. Tevens wordt voorgesteld het college op te dragen deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief, conform de als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

The EU City Facility stelt een subsidie beschikbaar voor onderzoek naar financiële constructies voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Samen met Klimaatverbond Nederland en bewonersgroepen in Dieren werken we aan financiële en technische ontzorging van bewoners in de warmtetransitie.