Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 september 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
C. van Eert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Titel
  Groene ontwikkeling is het meest economisch
  Groene ontwikkeling is het meest economisch
 5. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 6. 5

  Op 26 mei 2020 is de Verkenning en visie ‘Huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten in balans’ vastgesteld door de raad. Zowel voor het thema huisvesting arbeidsmigranten als het thema zorgcliënten is in de Verkenning en visie geconstateerd dat vanwege leefbaarheid en balans het gewenst is sturing te geven aan het aantal vestigingen en de locatie, en hiervoor zo nodig en mogelijk ook het instrument bestemmingsplan te gebruiken. De raad heeft hiertoe een voorbereidingsbesluit genomen dat op 7 juli 2020 in werking is getreden. Met het voorliggend bestemmingsplan wordt beoogd het bestemmingsplankader voor het hele gemeentelijk grondgebied aan te passen voor beide thema's. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 7. 6

  Doel van de Verstedelijkingsstrategie is om de groei voor wonen, werken, mobiliteit op een goede en duurzame manier mogelijk te maken en tegelijkertijd de landschappelijke waarden en samenhang van onze Groene Metropool te versterken.


  Getoetst en akkoord bevonden door Juridische Zaken (Petra van der Laan) en Financien (Yvonne de Jager).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 8. 7

  Op basis van ambtelijk ontvangen stukken wordt dit voorstel geagendeerd voor het Kernteam van 3 juni a.s..
  Op 3 juni volgt nog een aanpassing van het voorstel (invoegen tabel).Dit wordt toegelicht door de concerncontroller tijdens de Kernteamvergadering.
  Daarnaast zullen de exemplaren van zowel de bestuursrapportage als de begroting worden gewisseld, wanneer de formele stukken van De Connectie zijn ontvangen.


  Voorbereidende raad nog onbekend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Amendementen

  Titel
  Pas op de plaats
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 10. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)

  Moties

  Titel
  OV OK?
 12. 8.b
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 13. 9

  Raadsvoorstel ten behoeve van een gewijzigde vaststelling van het Bestemmingsplan Spankeren 2021. Het betreft het actualisatieplan voor het dorp Spankeren.


  De wijziging ten opzichte van het ontwerp betreft een ambtshalve aanpassing van de regels ten behoeve van het verduidelijken van de algemene afwijkingsregels om bestemmingsgrenzen te overschrijden. Op deze wijze kan de gewenste aanpassing van de N348 mogelijk worden gemaakt.


  Bestemmingsplanjurist is David van Dun.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 14. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 15. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (2), Fractie PVDA (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (5)
 16. 12.1

 17. 12.2

 18. 12.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 19. 12.3.1

 20. 12.3.2

  Op 19 mei 2021 heeft de gemeente een bericht van de gemeente Duiven ontvangen over de zienswijzeperiode van het ontwerp beleidskader voor wind- en zonne-energie. Het college van B&W wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijzebrief waarin o.a. aandacht wordt gevraagd voor regionale clustering.

 21. 12.3.4

  Op 18 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Voor het kwijtschelden van vorderingen die bij de gemeente open staan, moet een nieuwe grondslag worden gecreëerd.
  Het wetsvoorstel met deze grondslag wordt in september aan de 2e kamer aangeboden en zal naar verwachting ingaan op 1 jnauari 2022.
  Het is wenselijk dat gemeenten anticiperen op de grondslag voor kwijtschelding die met dit wetsvoorstel wordt beoogd. Het wetsvoorstel voorziet in het met terugwerkende kracht codificeren van beleid in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Om die reden biedt het voorstel voldoende handvatten en zekerheid voor colleges om hierop vanaf 1 juli 2021 te anticiperen middels dit besluit.

 22. 12.3.5

  Initiatiefnemer is voornemens het bestaande kerkgebouw, zalencentrum en dienstwoning aan de Parkstraat 3 te Velp te slopen om daarvoor in de plaats een appartementencomplex bestaande uit 8 appartementen te realiseren. Tevens wordt het terrein heringericht ten behoeve van een tuin, tuinkamer en overdekte parkeervoorziening. Op 11 december 2019 heeft het college in principe ingestemd met het initiatief. Daarbij is gevraagd om de bedrijfsbestemming aan de Parkstraat 5 te wijzigen naar een woonbestemming.
  Bij dit verzoek is de coördinatieregeling toegepast.

 23. 12.3.6

  Vanuit het regionaal programma Samen aan Zet is een regionale raadsbrief opgesteld, waarin de stand van zaken 2e kwartaal wordt beschreven. Ook is een planning opgenomen voor de besluitvorming door de afzonderlijke gemeenteraden (Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Westervoort en Zevenaar). De regionale raadsbrief is aangekondigd in de voorbereidende raadsvergadering van 22 juni jl.

 24. 12.3.7

 25. 12.3.8

 26. 12.3.9

 27. 12.3.10

  Als voorloper op de opdracht sociale basis heeft het college op 23 juni 2020 besloten te starten met een pilot sociale basis. Enerzijds om een goede start te maken met het kunnen bieden van ondersteuning vanuit de sociale basis en anderzijds om de opgedane ervaringen mee te kunnen nemen in de opdracht Sociale basis die 1 januari 2021 van start is gegaan. Onderzoeksbureau Moventem heeft in opdracht van de gemeente de tevredenheid gemeten over proces en wijze van ondersteunen bij de deelnemers.

 28. 12.3.12

  Er is een verzoek ontvangen om op de locatie van de Harmonie aan de Harderwijkerweg 35 in Laag-Soeren en het achterliggende perceel woningen te bouwen. Het plan gaat nu uit van 18 woningen, met bijbehorende voorzieningen, zoals voor verkeer, parkeren en groen. In januari 2021 heeft uw college in principe hiermee ingestemd. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Hiermee kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart.

 29. 12.3.13

  Per 1 juli 2021 is het wettelijk minimum loon verhoogd door de rijksoverheid. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) uurtarief dat wij verstrekken aan inwoners die gebruik maken van een zorgverlener die aangemerkt wordt als zijnde "ongekwalificeerde hulp" zoals beschreven in artikel 19 lid 1 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2019 en artikel 13 lid 3 van de verordening jeugdhulp gemeente Rheden 2019.

 30. 12.3.14

 31. 12.3.17

 32. 12.3.22

 33. 12.3.24

 34. 12.3.28

 35. 12.3.31

 36. 12.3.34

 37. 12.3.37

  De gemeente heeft een overeenkomst met Wecycle. Hierin wordt de vergoeding aan de gemeente voor de inzameling van electr(on)ische apparaten geregeld.
  De overeenkomst heeft een looptijd tot eind 2021. Er is dus een nieuwe overeenkomst nodig.