Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 november 2021

19:30
Locatie

MS Teams

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 4.1
  Afscheid van mevrouw J. Dirks als lid van de gemeenteraad
 4. 4.2
  Onderzoek naar de geloofsbrieven van de heer H. Molenaar als nieuw te benoemen raadslid
 5. 4.3
  Installatie van de heer H. Molenaar als lid van de gemeenteraad
 6. 4.4
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 7. 5

  Het plan betreft een actualisatieplan voor het bedrijventerrein Haveland. Op het ontwerp van het bestemmingsplan zijn 34 zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, deels naar aanleiding van zienswijzen en deels vanwege ambtshalve overwegingen. Voor het overige wordt voorgesteld het bestemmingsplan niet aan te passen aan de zienswijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  - Vaststellen Nota van zienswijzen, behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan
  ‘Rheden-Haveland 2019’;
  - vaststellen Nota van wijzigingen, behorende bij het besluit tot vaststelling bestemmingsplan
  ‘Rheden-Haveland 2019’;
  - gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan ‘Rheden-Haveland 2019’;
  - geen exploitatieplan vaststellen;
  - indien uit actualisering van het akoestische onderzoek (naar verwachting oktober) blijkt
  dat een piekwaarde van minder dan 70 dB(A) bij Dorpsstraat 10A en 10B niet gehaald
  kan worden zónder geluidwerende voorziening, realisatie en behoud daarvan als
  voorwaardelijke verplichting op te nemen in het bestemmingsplan.

 8. 6

 9. 6.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 10. 7

  De eigenaar van de Bockhorstweg 8 heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van een dierenbegraafplaats met een oppervlak van circa 1.250 m2 binnen het bouwvlak gelegen op het perceel. De begraafplaats is voorzien op de locatie van de reeds gesloopte varkensschuur. Het raadsvoorstel is erop gericht dat hier aan kan worden meegewerkt door het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vanwege afwijking van het bestemmingsplan. Vervolgens kunnen de documenten als ontwerp ter inzage worden gelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1 Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor een dierenbegraafplaats op het
  perceel Bockhorstweg 8 te Spankeren af te geven volgens bijgevoegd conceptbesluit.
  2 De ontwerpverklaring van geen bedenkingen (inclusief bijlagen) vrij te geven voor
  tervisielegging.

 11. 8

  Dit voorstel heeft op 29 juni 2021 al op de agenda van de raad gestaan, maar is toen niet behandeld omdat de gemeenteraad van Brummen in de voorgaande week geen besluit had genomen over een gelijkluidend voorstel. In Brummen is het voorstel op 30 september opnieuw in het politieke forum (vergelijkbaar met uw voorbereidende vergadering) behandeld en er tekent zich een meerderheid af voor een positief besluit in de vergadering van de gemeenteraad op 14 oktober. Het raadsvoorstel is als bijlage bijgesloten.


  [Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel is de 2e alinea van punt 2 aangevuld met de behandeling van het voorstel in de gemeente Brummen, zoals hierboven weergegeven. Verder zijn de data (planning) aangepast aan de nieuwe omstandigheden en is het nieuwe raadsvoorstel van Brummen als bijlage bijgevoegd.]

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  de Startnotitie plan De Kwekerij te Laag-Soeren (herontwikkeling en grenscorrectie
  tuincentrum Eerbeekseweg/Soerense Zand Zuid) vast te stellen.

 12. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  vaststellen van de keuze voor varianten in aangezicht en uitstraling van het nieuwe gemeentehuis zoals opgenomen in bijlage 1.

 13. 10

  Omdat de Wet inburgering de opdracht voor inburgering weer bij gemeenten legt, heeft het RPO Participatie het AB MGR verzocht om het contractmanagement voor inburgeringstrajecten door de MGR uit te laten voeren. Hiervoor is een wijziging van de regeling nodig en deze wijziging is nu voorliggend. Om de regeling te kunnen wijzigen dienen de aangesloten colleges hierop in te stemmen. Zij kunnen pas dan instemmen nadat zij van hun raden toestemming hebben gevraagd en gekregen.
  Ten aanzien van het instellen van bestuurscommissies hebben de raden de mogelijkheid om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Gelijktijdig met de wijziging van de regeling liggen daarom ook de nieuwe instellingsbesluiten voor aan de raden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 14. 11

  In de raadsvergadering van 9 juni 2021 is het beleidskader Energie & Landschap vastgesteld door de raad. Hierbij is een amendement ‘Energietransitie; voorkom onnodige schade’ aangenomen. In het amendement draagt de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders op een visie te formuleren op het voorkomen van ‘versnippering’ van het landschap met een stapeling van projecten (“hagelslag/confetti”) en deze voor te leggen ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 15. 12.1

 16. 12.2

 17. 12.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 18. 12.3.1

  Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan de herziening van het geldende bestemmingsplan om 6 grondgebonden woningen te kunnen realiseren aan de Hogeweg 1-3 te Velp. Het realiseren hiervan past niet in niet binnen het geldende bestemmingsplan en een herziening daarvan is noodzakelijk om het plan mogelijk te maken.

 19. 12.3.3

  De samenwerkingsovereenkomst die nu voorligt wordt gezamenlijk met alle gemeenten in Centraal Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming aangegaan.


  De Jeugdwet schrijft voor dat gemeenten afspraken in een protocol vastleggen over de wijze van samenwerken met de Raad voor de Kinderbescherming (artikel 3.1 lid 5). Eind 2014 is het samenwerkingsprotocol 2015 tussen de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming vastgesteld.  In het eerste kwartaal van 2021 is het protocol geëvalueerd, door de 11 gemeenten van Regio Centraal Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit heeft geleid tot bijgevoegde geactualiseerde versie van de samenwerkingsovereenkomst.

 20. 12.3.6

 21. 12.3.7