Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 februari 2021

19:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 4

  Met het onderhavige voorstel wordt uitvoering gegeven aan een aanbeveling van de rekenkamercommissie om in te zetten op een integraal beleidskader voor minima en schuldhulpverlening.


  Voorts wordt uitvoering gegeven aan de verplichting die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 heeft opgelegd om een termijn op te nemen in een gemeentelijke verordening waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

  Stemuitslag

  voor 63%
  tegen 37%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie PVDA (4), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie SP (4)

  Voorgesteld besluit

  1 Het beleidskader minima en schuldhulpverlening 2021-2024 Iedereen doet mee! Vaststellen;
  2 de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Rheden 2021 vaststellen.

 5. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)
 6. 4.b
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 7. 5

  Het gemeentefonds kent een zogenaamde bommenregeling die het mogelijk maakt 68% van de kosten voor het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven uit de
  Tweede Wereldoorlog vergoed te krijgen via een suppletie-uitkering. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen in het besluit nodig van de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  - De kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor 2 projecten en de ambtelijke inzet in 2020 vast te stellen op € 39.837,00 (excl. BTW).
  - In te stemmen met het indienen van een suppletieverzoek uit het Gemeentefonds, ter hoogte van € 27.089,16 (= 68% van € 39.837,00), bij het ministerie van Binnenlandse
  Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 8. 6

  Het agrarische bedrijf aan de Havikerwaard 49 heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een jongveestal, uitbreiding van een werktuigenberging en bouw van sleufsilo's op het bouwperceel. Om dit mogelijk te maken is een zogenaamde uitgebreide afwijkingsprocedure gevolgd waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is.


  Op 30 september 2020 heeft de raad besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen. Naar aanleiding hiervan zijn geen bedenkingen ingediend. Door het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning worden verleend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  - Conform bijgevoegd raadsbesluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, conform de uitgebreide afwijkingsprocedure Wabo, ten behoeve van de bouw van een stal
  en sleufsilo’s en de uitbreiding van een werktuigenberging aan de Havikerwaard 49 te De Steeg;
  - conform bijgevoegd raadsbesluit geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 7

  Recentelijk is een intentieovereenkomst en een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten met Florin Velp B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van het bouwplan aan de Parkstraat 3 te Velp. De uitvoering van dit project zal de nodige besluiten (zoals een omgevingsvergunning en de herziening van het vigerende bestemmingsplan) ter ondersteuning van het gemeentelijke ruimtelijke beleid met zich meebrengen. Om inzicht en duidelijkheid te creëren in dit besluitvormingstraject is het mogelijk deze besluiten zo veel mogelijk gecoördineerd in één overzichtelijke, kortere samenhangende procedure af te doen.
  Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening biedt de wettelijke grondslag om de voorbereiding en bekendmaking ter ondersteuning van ruimtelijk beleid van de gemeente gecoördineerd af te doen.
  Een algemene Coördinatieverordening ontbreekt op dit moment. Teneinde voor het project ‘Parkstraat 3 en 5 te Velp’ coördinatie van ruimtelijke besluitvorming mogelijk te maken dient de gemeenteraad een coördinatiebesluit op maat te nemen en is expliciet een raadsbesluit nodig.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie SP (4), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het bijgevoegde coördinatiebesluit op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project ‘Parkstraat 3 en 5 te Velp’.

 10. 8.1

 11. 8.2

 12. 8.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 13. 8.3.1

 14. 8.3.3

 15. 8.3.6

 16. 8.3.20

  De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en Stichting Velp voor Oranje hebben een verzoek ingediend om de Wilheminabank in Velp op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het verzoek wordt ondersteund door Behoud Karakter Velp. Naar aanleiding van het verzoek is een onderzoek uitgevoerd dat heeft geresulteerd in een zogeheten redengevende beschrijving. Op grond daarvan wordt geconcludeerd dat de bank voldoet aan de criteria uit de Erfgoedverordening om aangewezen te worden als gemeentelijk monument. De Commissie Cultuurhistorie heeft positief geadviseerd.

 17. 9
  Sluiting