Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 29 november 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Rondvraag
 3. 3
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie VPR (2)

  Voorgesteld besluit

  b e s l u i t :
  geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van burgemeester en wethouders om de inspanningen op te schorten gericht op het (nemen van een besluit tot) afsluiten van de Doesburgsedijk.

  Amendementen

  Titel
  Wensen en bedenkingen bij collegebesluit Doesburgsedijk

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofstede zegt toe er naar te streven om binnen 6 maanden een besluit te nemen tot het treffen van verkeersremmende maatregelen op de Doesburgsedijk.
 5. 4.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie VPR (2)
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  b e s l u i t :
  1 de Visie laadinfrastructuur gemeente Rheden vast te stellen;
  2 kennis te nemen van de vervolgstappen omtrent de laadinfrastructuur in de gemeente Rheden.

  Moties

  Titel
  Stimuleren e-vervoer in relatie tot toerisme

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofstede zal de vraag van de heer Budel met betrekking tot de toepassing van Zhaga-connectors bij vervanging van lantaarnpalen schriftelijk beantwoorden.
  Wethouder Hofstede zegt op verzoek van de heer Hanssen toe om de technische ontwikkelingen terug te laten komen in het uitvoeringsplan Infrastructuur en deze regelmatig te evalueren teneinde te kunnen inspelen op de actualiteit.
 7. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)
 8. 6

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  b e s l u i t :
  • Kennis te nemen van de definitieve regionale agenda 2023-2024 (inclusief Begroting) van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
  • In te stemmen met deelname aan de vijf opgaveovereenkomsten zoals voorgesteld door de Groene Metropoolregio voor een periode van 2 jaar. Het hiervoor benodigd budget voor 2023 is toegekend in de Kadernota 2023. Het benodigd budget voor 2024 zal worden opgenomen in de Kadernota 2024.
  • Het college opdracht te geven om daartoe de bijgevoegde vijf opgaveovereenkomsten aan te gaan.

 9. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  b e s l u i t :
  vast te stellen het Aanwijsbesluit adviesrecht Omgevingswet van de gemeenteraad Rheden

  Amendementen

  Titel
  Adviesrecht afgestemd op onze ambities
 10. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)
 11. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  b e s l u i t :
  in te stemmen met de uitgevoerde inventarisatie van het huidige beleid. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven tot het opstellen van een omgevingsagenda 2040 waarin hoofdthema’s kernwaarden en ambities verder worden uitgewerkt en afgewogen t.b.v. de Rhedense omgevingsvisie.

  Amendementen

  Titel
  Inventarisatie omgevingsvisie - nadere duiding

  Toezeggingen

  Titel
  T22/66 Inventarisatie omgevingsvisie Rheden (22.83)
  T22/67 Inventarisatie omgevingsvisie Rheden (22.83)
 12. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)
 13. 9

 14. 9.1.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie BR (1), Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie VPR (2)
 15. 9.a

 16. 10
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 17. 11

  b e s l u i t :
  de heer W. Van Deursen (externe voorzitter) en mevrouw S. Joosten (externe lid) van de Rekenkamercommissie te herbenoemen voor de periode totdat de raad de onafhankelijke rekenkamer heeft ingesteld, maar in ieder geval tot uiterlijk 1 januari 2024.

 18. 13

  Voorgesteld besluit

  b e s l u i t :
  a met inachtneming van het hiervoor gesteld langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Havikerwaard 53 in De Steeg’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPLG51-VA01;
  b geen exploitatieplan vast te stellen.

 19. 15

 20. 17.1
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 21. 17.2

 22. 17.3

 23. 17.5

 24. 18
  Sluiting