Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 27 september 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij de agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Toezeggingen

  Titel
  T22/15 Rondvraag Energiebesparing
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4
  Beëdiging griffier C. Knipping
 5. 5
  Afscheid interim griffier S. Engelen
 6. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
 7. 8.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 8. 9

  In december van 2020 heeft de raad een keuze gemaakt voor het scenario ‘nieuwbouw op de huidige locatie’. Met het besluit voor dit voorkeursscenario heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor deze investering en is er ruimte gecreëerd in de begroting ter dekking van deze lasten. Daarnaast zijn kwalitatieve verplichtingen en opgaven benoemd zoals de participatiestrategie en diverse moties en amendementen.
  Twee jaar na het opstellen van deze budgetten is er veel veranderd om ons heen. Externe ontwikkelingen zoals gestegen energieprijzen, krapte op de arbeidsmarkt en volle orderportefeuilles hebben invloed op de bouwkosten. De inflatie maakt dat, naast de bouwkosten, ook het algemene prijsniveau stijgt. Verder zien we ook binnen het project veranderingen in omstandigheden, zoals de asbestsanering die omvangrijker is dan vooraf gedacht. Deze ontwikkelingen hebben effect op het projectbudget.
  Om binnen het geaccordeerde budget te blijven zullen de kaders van het project drastisch aangepast moeten worden. Dit is niet passend voor de opdracht die u ons meegegeven heeft en vraagt afstemming met de gebruikers.
  In dit voorstel nemen we u mee in de ontwikkelingen die aanleiding zijn voor een bijstelling van het budget en geven we aan hoe deze bijstelling gedekt. Door een conservatieve begroting bij de vaststelling van het budget in 2020, zien we mogelijkheden om het grootste deel van de kostenstijging op te vangen.
  Het is goed om te realiseren dat er met deze aanpassing geen bijstelling van de planning wordt verwacht. De ingebruikname in Q2 2024 blijft daarmee overeind.

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie VVD (4)

  Moties

  Titel
  Circulair en duurzaam gemeentehuis vraagt om een andere financiële benadering
  Van uitstel komt geen afstel
 9. 9.a

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3)
  tegen
  Fractie VVD (4)
 10. 9.b

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie VVD (4)
 11. 10

  In 2003 is een gedragscode voor burgemeester en wethouders door de raad vastgesteld. Deze gedragscode is gedateerd en is aan actualisatie toe. Het is wenselijk om de gedragscode te vervangen door één die aansluit bij de actualiteit. Er is gebruikgemaakt van het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De nieuwe gedragscode bevat een set afspraken. Het is een interne regeling en concretisering van de wettelijke regels.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Rheden

  Amendementen

  Titel
  Goed regelen

  Toezeggingen

  Titel
  Het voorstel/amendement voor een openbaar register wordt meegenomen in de bijeenkomst integriteit / goed bestuur op 24 januari evenals de manier van escalatie bij kwesties via het BCO of seniorenconvent.
 12. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
 13. 10.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 14. 10.a

  Dit voorstel geeft de mogelijkheid om de bebouwde komgrens langs de N348 bij Spankeren te verruimen voor een wegreconstructie van de Provincie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  De bebouwde komgrens van Spankeren uit te breiden met de Zutphensestraatweg N348 ter hoogte van de woningen met huisnummers 15 t/m 43 langs deze weg.

 15. 10.b

  Dit voorstel regelt dat de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet, artikel 20a delegeert aan het college van burgemeester en wethouders.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  Instemmen om per 1 november 2022 de raadsbevoegdheid tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders conform bijgevoegd ontwerp-raadsbesluit.

 16. 10.c

 17. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
 18. 12

  In het Controleprotocol worden de goedkeuringstoleranties, verantwoordingsgrens en rapportagegrens opgenomen die de accountant en het college dienen te hanteren voor de verantwoording en controle van het boekjaar 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van het controleprotocol accountantscontrole voor verantwoording en controle van boekjaar 2022

 19. 13

  In het kader van de Wet open overheid (Woo) moet een besluit worden genomen over de manier waarop een verzoek om openbaarmaking van documenten kan worden ingediend. Om te voorkomen dat de beslistermijn van vier weken begint te lopen op het moment dat een Woo-verzoek via een willekeurig e-mailadres of WhatsApp wordt ingediend, stellen wij voor om alleen een webformulier op onze website open te stellen voor het indienen van Woo-verzoeken. De Woo biedt deze mogelijkheid alleen als het college, de burgemeester en de raad hiertoe een aanwijsbesluit neemt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van het 'Aanwijsbesluit van de gemeenteraad elektronische wijze van
  verzending voor verzoeken op grond van de Wet open overheid' waarmee het webformulier wordt aangewezen als de enige elektronische wijze voor het indienen van verzoeken op grond van de Wet open overheid, ingebrekestellingen en overige daarmee samenhangende correspondentie voor zover deze zijn gericht aan de gemeenteraad.

 20. 14

  Dit voorstel wordt behandeld als agendapunt 10A

 21. 15

  Dit voorstel wordt behandeld als agendapunt 10B

 22. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
 23. 17

  International Wellness Resorts heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vestiging van een wellnesshotel in landgoed De Valkenberg aan de Arnemsestraatweg 12 te Rheden. Het voorstel is erop gericht dat hier aan kan worden meegewerkt door het afgeven van een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen vanwege afwijking van het bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (4)
 24. 18.1
  Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
 25. 18.2
  Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 28 juni en 5 juli 2022
 26. 18.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 27. 18.3.1

  Afgelopen april heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de verbetermaatregelen van onbewaakte overwegen in onze gemeente. In die brief (bijlage 1) wordt vermeld dat in de raad van juni een voorstel zal worden geagendeerd voor alternatieven voor de tunnel die aangelegd zal worden aan de Brinkweg/Lentsesteeg.


  ProRail en de gemeente Rheden hebben gezamenlijk een zogenoemde value engineering studie uitgevoerd om alternatieven te onderzoeken. Aanleiding hiervoor was de verwachting dat een tunnel niet op korte termijn zou kunnen worden gerealiseerd, onder meer vanwege stroef lopende onderhandelingen voor het verwerven van voor de uitvoering noodzakelijke gronden. De studie heeft echter geen alternatieven opgeleverd waar zowel ProRail als de gemeente mee in kunnen stemmen.


  De gezamenlijke conclusie is, dat een tunnel de meest wenselijke duurzame oplossing blijft waar overeenstemming over is. In het bestuurlijk overleg met ProRail is daarom afgesproken de realisatie van een tunnel na te blijven streven. Afgesproken is dat ProRail een planning gaat opstellen waarbij wordt onderzocht of de onderdoorgang toch al in 2024/2025 gerealiseerd kan worden.


  Doelstelling is om in het bestuurlijk overleg in september een besluit te nemen over ofwel uitvoering van de onderdoorgang of alsnog een alternatief, wat eerder gerealiseerd kan worden. Als dat laatste het geval is, zal het college hierover een voorstel aan de raad voorleggen.


  D.d. 28 juni 2022 raadsinformatiebrief naar de Griffie gemaild.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met de in concept bijgevoegde raadsbrief informeren over de stand van zaken met betrekking tot de tunnel Lentsesteeg te Rheden.


  Conform vastgesteld

 28. 18.3.2

  Op 26 april 2022 is de vaststelling van bestemmingsplan Dieren-zuid, locaties Zutphensestraatweg 20-40 in de raadsvergadering behandeld. De raad heeft besloten om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Het bestemmingsplan was bedoeld om 18 en 24 onzelfstandige wooneenheden te realiseren aan Zutphensestraatweg 20 resp. 40 te Dieren. In dezelfde raadsvergadering heeft de raad een motie aangenomen waarin het college enkele punten zijn opgedragen en wordt verzocht om voor 1 juli de raad hierover te informeren. In bijgaande memo wordt hier op ingegaan.


  D.d. 29 juni 2022 de memo naar de Griffie gemaild.

 29. 18.3.3

  De Havikerwaard 53 te De Steeg heeft een agrarische bestemming met een bedrijfswoning en een plattelandswoning (waar door derden mag worden gewoond). De eigenaar van deze plattelandswoning heeft ons verzocht het bestemmingsplan te herzien, zodat er in de bestaande bebouwing tevens een groepsaccommodatie voor 10 tot 12 personen en een kleinschalige vergaderlocatie mogelijk wordt. De planschadeverhaalsovereenkomst is inmiddels ondertekend en de nodige onderzoeken zijn uitgevoerd. Uw college heeft op 22 november 2020 besloten om in principe medewerking te verlenen aan het plan.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Havikerwaard 53 in De Steeg
  2. Instemmen met de aanmeldnotitie vormvrije mer beoordeling en besluiten dat voor het realiseren van een functiewijziging aan de Havikerwaard 53 in De Steeg geen milieueffectrapportage (m.e.r.) behoeft te worden opgesteld;
  3. het ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen ingevolge de procedure ex artikel 3.8 lid 1
 30. 18.3.4

  Jaarlijks wordt er een evaluatie van de prestatieafspraken gemaakt met Vivare en de HVR (huurders Vereniging Rheden) en dit is ook voor 2021 gedaan.
  In april 2022 is via een bestuurlijk overleg dit stuk samen vastgesteld zodat het ook naar het college en ter informatie naar de raad kan.

 31. 18.3.5

  Aanvrager wil een bestemmingsplanherziening om de bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming aan de Harderwijkerweg 4 te Laag-Soeren waarbij naast de bestaande woning tevens in de bedrijfsgebouwen twee extra woningen te realiseren. De planschadeverhaalsovereenkomst is inmiddels ondertekend en de nodige onderzoeken zijn uitgevoerd. Uw college heeft op 8 februari 2022 besloten om in principe medewerking te verlenen aan het plan.

 32. 18.3.6

  Het college van Burgemeester en wethouders dient jaarlijks een verslag op te stellen van alle
  toezicht- en handhavingstaken die de gemeente op basis van de regeling wet kinderopvang
  heeft uitgevoerd. Met dit voorstel wordt de gemeentelijke Jaarrapportage toezicht en handhaving
  kinderopvang voor het jaar 2021 vastgesteld.


  Ook dit jaar behouden wij onze 'A'- status. Handhavingszaken zijn accuraat en tijdig op- en
  aangepakt. De registertaak is correct uitgevoerd. Daarnaast zijn alle aanvragen tijdig
  afgehandeld. We hebben de verplichte onderzoeken laten uitvoeren en voerde op advies
  handhavingstrajecten uit.

 33. 18.3.7

  Op grond van artikel 52 Gemeentewet is het college verplicht een reglement van orde voor zijn vergaderingen en werkzaamheden vast te stellen. Het huidige reglement van orde is wetstechnisch geactualiseerd en aangepast aan de werkwijze van het nieuwe college.

 34. 18.3.8

  Aanvraag krediet voor Oranjebuurt Dieren en Oranjeweg Rheden. en instemming gevraagd om een Europese aanbesteding te volgen voor de Oranjebuurt te Dieren.

 35. 18.3.13

  Bij de verlening van vergunningen en/of subsidies voor de wijziging of het onderhoud van monumenten wordt al sinds jaar en dag gebruikgemaakt van uitvoeringsvoorschriften. Deze voorschriften geven eigenaren en uitvoerders duidelijkheid voorafgaande en tijdens de uitvoering van werkzaamheden over de wijze waarop deze uitgevoerd moeten worden. Eens in de zoveel tijd moeten de voorschriften uiteraard worden geactualiseerd, zodat de laatste stand van kennis over de instandhouding van monumenten daarin kan worden meegenomen. Dat betreft bijvoorbeeld de verduurzaming van monumenten, een onderwerp dat ontbrak in de vorige richtlijnen. Bijgaand het geactualiseerde kader.

 36. 18.3.14

  Van de Kolk Ontwikkeling B.V. wil het terrein van het voormalige tuincentrum aan de Eerbeekseweg 14  te Laag-Soeren herontwikkelen d.m.v. woningbouw. Het plan betreft 24 grondgebonden woningen. Bijzonder aan de locatie is dat het in twee gemeenten is gelegen en wel voor het grootste gedeelte in de gemeente Brummen. Op 23 november 2021 heeft de raad de startnotitie voor dit plan (woningbouw en grenscorrectie) vastgesteld. Voorgesteld wordt nu om aan de initiatiefnemer de daarvoor bijgevoegde anterieure (driepartijen)overeenkomst en planschadeverhaalsovereenkomst toe te zenden zodat de ruimtelijke procedure kan worden voorbereid.

 37. 18.3.15

  De gemeente Rheden heeft van de Connectie de jaarrekening 2021 en de eerste bestuursrapportage 2022 ontvangen. De raad heeft hierop een positieve zienswijze gegeven.


  Het bestuur van de Connectie heeft op de zienswijzen van Rheden, Renkum en Arnhem gereageerd middels een bestuurlijke reactie,

 38. 18.3.16

  De gemeente Rheden heeft van de Connectie de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 ontvangen.


  De Raad heeft hierop haar reden tot zorg uitgesproken en opnieuw gevraagd om aandacht te houden voor de grip op financiën, het sturen op (financiële) risico's en het beperken van verdere toename van de bedrijfsvoeringslasten.

 39. 18.3.19

  Een groot deel van de door het Rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen zijn besteed om de gevolgen van corona in het sociaal domein aan te pakken en te verzachten. Een deel van de resterende, nog niet bestemde coronamiddelen is met de jaarrekening 2021 in een corona bestemmingsreserve sociaal domein geplaatst.
  In onderliggend B&W voorstel doen wij een voorstel voor het inzetten van deze middelen. De beschikbare middelen uit de bestemmingsreserve zijn allen verstrekt om specifieke doelgroepen en/of thema’s te ondersteunen die het in de coronaperiode moeilijk hadden danwel die als gevolg van corona voor uitdagingen staan.

 40. 18.3.20

  Wij willen u middels deze raadsbrief op de hoogte brengen van het voorstel om de pilot PA voorlopig op te schorten.

 41. 18.3.22

  De huidige Regiovisie Samen Veilig loopt tot en met 2022. In regionaal verband is gesproken over hoe vervolg te geven aan deze visie vanaf januari 2023. Het voorstel is om de regiovisie een langere looptijd te geven. De huidige visie sluit nog steeds goed aan op de huidige situatie rondom de thema’s die benoemd worden in de huidige regiovisie.

 42. 18.3.25

  Sinds 2020 maakt gemeente Rheden gebruik van Ik buurt mee! het online platform voor inwonersinitiatieven. Jaarlijks vinden er 2 ronden plaats waarin alle huishoudens een waardecheque van € 7,50 ontvangen. Met deze waardecheque kunnen ze initiatieven van buurtgenoten ondersteunen.
  Na iedere ronde van Ik buurt mee! wordt de raad geïnformeerd over de resultaten. Bijgaande memo bevat de resultaten en een toelichting op de 1e ronde van 2022.

 43. 18.3.26

  De eigenaren hebben een verzoek gedaan om hun pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Daarop is een zogeheten redengevende beschrijving opgesteld van het pand (bijlage). De beschrijving is getoetst aan de criteria van de Erfgoedverordening. Daaruit blijkt dat het pand voldoet aan de criteria om als gemeentelijk monument te worden aangewezen. De Commissie Cultuurhistorie heeft op 22 februari 2022 een positief advies gegeven over het voornemen tot aanwijzing. De andere zakelijk gerechtigde van het pand (hypotheeknemer) heeft geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om op de voorgenomen aanwijzing te reageren. Daarmee is aan alle voorwaarden voldaan om een pand de monumentenstatus te kunnen verlenen.

 44. 18.3.27

  De directe aanleiding voor deze verkenning volgt uit het coalitieakkoord van het vorige college: Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Rheden geeft Energie’. In dit akkoord staat opgenomen dat het college van destijds zichzelf ten doel stelde de regels voor ruimtelijke projecten te vereenvoudigen, waarbij welstandsvrij bouwen als de nieuwe norm wordt beschouwd. Zij wilde hierbij onderzocht zien welke consequenties dit heeft. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij motie op 10 november 2020 (Motie: alternatieven concretiseren) het college opgedragen het welstandsvrij bouwen uit te werken in concrete maatregelen met bijbehorende maatschappelijke effecten.

 45. 18.3.28

 46. 18.3.30

 47. 18.3.31

  De gemeente heeft momenteel een contract met Smart Packaging Solutions voor de verwerking van het ingezamelde oud papier. Er is vorig jaar gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie. Deze optie loopt per 31 december 2022 af.
  Het voorstel is om gebruik te maken van de mogelijkheid om nog één keer met een jaar te verlengen.