Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 januari 2022

19:30
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de Statenzaal in het Provinciehuis dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl of via telefoonnummer (026) 49 76 350.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Rondvraag
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 4

  In 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader ‘Aan de slag voor een duurzaam klimaat’ (2019-2022) vastgesteld. De ambitie is om in 2040 CO2-neutraal te zijn.


  De transitie naar een circulaire economie bevindt zich nog een pril stadium.
  In de afgelopen jaren heeft de gemeente Rheden al verschillende activiteiten ondernomen.
  Om in de komende periode nog doelgerichter stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie is de Routekaart Circulaire Economie ontwikkeld waarin het Circulair beleidskader (zie bijlage 1, parafgraaf 2.4) met doelstellingen voor o.a. het gebruik van primaire grondstofen, hergebruik en circulaire bedrijvigheid zijn opgenomen.
  Aan de hand van het beleidskader legt de gemeente Rheden de richting voor de komende jaren vast voor de transitie naar circulaire economie en wordt geld uit het budget van de klimaataanpak ter beschikking gesteld voor de realisatie van projecten.


  Om de ambities van de Routekaart te verwezenlijken c.q. de transitie vorm te geven zijn in samenwerking met partners zogeheten ‘werkpakketten’ (projecten) per opgave ontwikkeld. In bijlage 2 is een overzicht van alle mogelijke projecten die in het Kader van de Routekaart mogelijk zijn. De omvang van het totaalpakket aan werkpakketten is te groot om gelijktijdig op te pakken; het legt een te groot beslag op de beschikbare middelen (zowel financieel als ambtelijke capaciteit). Er is door het College een selectie gemaakt van prioritaire projecten die in 2022 en 2023 worden uitgevoerd. De uitvoering van deze selectie van projecten is afhankelijk gemaakt van het beschikbaar komen van budget.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (2), Fractie GPRB (2), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 6. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (2), Fractie GPRB (2), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)
 7. 4.b

 8. 4.c

 9. 4.d
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 10. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (2), Fractie GPRB (2), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  • Vastellen van startnotitie locatie voormalige hockeyvelden Dieren (Admiraal Helfrichlaan 87b)
  • Instemmen met afwijken van kaders als gesteld in de structuurvisie Dieren om kansen te benutten voor recreatieve functies op deze plek. In plaats daarvan te kiezen voor een invulling van de kavel met woningbouw, Tiny houses en Natuurtuin.
  • Instemmen met beschikbaar stellen van € 75.000 voorbereidingskrediet ten laste van de reserve risicobuffer grondexploitatie.
 11. 6

  Raadsvoorstel voor ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Velp-Noord, Waldeck Pyrmontlaan 4


  De initiatiefnemer is voornemens twee vrijstaande, grondgebonden woningen te realiseren aan de Waldeck Pyrmontlaan 4, waarbij het bestaande kerkgebouw wordt gesloopt. In het vigerende bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord heeft het perceel de bestemming Maatschappelijk-1, wat de realisatie van twee grondgebonden woningen niet mogelijk maakt.
  Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de functieverandering van het perceel naar de bestemmingen Wonen, met twee bijbehorende bouwvlakken, en Tuin, zodat de bouw van twee woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt.


  Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (2), Fractie GPRB (2), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  a.     met inachtneming van het hiervoor gesteld langs elektronische weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, ongewijzigd vast te stellen het bij dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 4’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPVN24-VA01;
  b.     geen exploitatieplan vast te stellen;

 12. 7

  Dit agendapunt is behandeld als bespreekstuk (agendapunt 4a)

 13. 8

  Het Rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor verbetering van het binnenklimaat in scholen. Deze specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) biedt een bijdrage van maximaal 30% van de totale kosten. De gemeente Rheden heeft in afstemming met de schoolbesturen voor 3 schoolgebouwen de specifieke uitkering aangevraagd. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Het voorstel is voor 35% van de kosten een krediet van 280.000 beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (2), Fractie GPRB (2), Fractie GRS (1), Fractie PVDA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Een krediet van 65.000 beschikbaar stellen voor de gemeentelijke bijdrage aan de SUVIS regeling en de kapitaallasten van 4.560 ten laste brengen van de producten 208 en 216.

 14. 9.1

 15. 9.2

 16. 9.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 17. 9.3.4

 18. 9.3.5

  In de afgelopen jaren hebben we door het uitvoeren van stresstesten inzicht gekregen in onze kwetsbaarheden (wateroverlast, hitte- en droogte-opgave). De partijen binnen de DPRA-werkregio Veluwezoom verschillen sterk van elkaar en hebben daardoor niet allemaal dezelfde soort en omvang van opgave. Hoe we echter als werkregio gezamenlijk de opgaven in de aankomende 6 jaar (de maximale duur van een RAS) willen gaan oppakken, is verwoord in de Oplegger, de Regionale AdaptatieStrategie (RAS) en de uitvoeringsagenda 2021-2022 (UA).

 19. 9.3.6

  Gevraagd wordt om voor komende twee jaar opdracht te verlenen aan de VGGM voor het uitvoeren van gemeentelijke taken in het kader van de Wet Verplichte GGZ. Dit op basis van de offerte zie bijlage.

 20. 9.3.8

  Het beveiligingsplan wordt jaarlijks door de afdeling samenleving geactualiseerd. Voor 2022 zullen we een nieuw beveiligingsplan opstellen en ter vaststelling aanbieden aan het college.

 21. 9.3.9

  I.v.m. de grootte van het document "Concept Recreatiezoneringsplan Veluw; natuur beschermen én beleven" is in het voorstel een link naar het document opgenomen.

 22. 9.3.10

  Sinds 2018 voert Scalabor BV naar tevredenheid de Wsw-taken uit voor ruim 2.000 mensen in de regio Midden-Gelderland met een SW-indicatie, zo ook voor Rheden. Scalabor financiert met de huidige opbrengst van de SW-medewerkers de begeleiding en ontwikkeling van SW-medewerkers (‘om niet’). Per 1 januari 2023 lopen de huidige contractafspraken af. Scalabor heeft daarom aangegeven de Wsw-taken niet meer volgens de huidige afspraken te kunnen uitvoeren en ziet zich genoodzaakt om vanaf 2023 een bijdrage te vragen aan gemeenten voor de begeleiding en ontwikkeling van SW-medewerkers. Er ligt nu een nieuwe set van financiële afspraken. Deze zijn verwerkt in de ‘Regeling uitvoering Wsw door Scalabor B.V. 2023-2025’. Elke gemeente in de regio moet nu een besluit nemen of zij middels deze aangepaste regeling het uitvoerend werkgeverschap voor hun SW’ers bij Scalabor wil continueren.

 23. 9.3.11

 24. 9.3.13

  Wij willen de raad informeren over de inzet van de doorbraakmethode en de behaalde resultaten in de pilotperiode.

 25. 9.3.14

  Het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Zorg en De Bestuurscommissie voor de Inkoop Sociaal Domein Centraal in Gelderland hebben op 16 juli 2021 ingestemd met de nieuwe afspraken en contracten voor de jeugdbescherming.
  Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland heeft daarop in het najaar uitvoering gegeven aan de aanbesteding en inkoop namens de elf gemeenten. Dit heeft geresulteerd in het regionaal contracteren van vier jeugdbeschermingsinstellingen (Jeugdbescherming Gelderland, Jeugd Veilig Verder, Leger des heils JB/JR, William Schrikker Stichting JB/JR).
  Concreet betekent dit een voortzetting van de dienstverlening per 1 januari 2022 van de huidige jeugdbeschermingsorganisaties, maar dan onder nieuwe voorwaarden.

 26. 10
  Sluiting