Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 april 2022

19:30
Locatie

Avegoor, Ellecom

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in Avegoor te Ellecom dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Rondvraag
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 4

  Reinbouw, eigenaar van de locaties, is voornemens om op de locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 te Dieren, zorgcomplexen te realiseren. Het huidige leegstaande kerkgebouw aan Zutphensestraatweg nummer 20 wordt gesloopt en hier is een zorgcomplex met 18 onzelfstandige wooneenheden beoogd. Het plan voor Zutphensestraatweg 40 betreft het niet gerealiseerde gedeelte van het plan Johanneshof (gebouwd rond 2010). De aanwezige historische villa blijft behouden waarbij aan de achterzijde 2 vleugels worden aangebouwd. Dit complex biedt ruimte aan 24 onzelfstandige wooneenheden voor dementerenden. Beide locaties krijgen in het nieuwe bestemmingsplan de bestemming Maatschappelijk-2. Naast de woonfunctie wordt, zowel bij de Zutphensestraatweg 20 als 40, 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en dagactiviteiten aangeboden.


  Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend.
  In de bijgevoegde nota van zienswijzen is te zien hoe met de zienswijzen is omgegaan en of het aanleiding vormt om het plan aan te passen. Enkel waar dit in de Nota van zienswijzen specifiek is gemeld, leiden zienswijzen tot aanpassing van het plan. Een overzicht hiervan is opgenomen in de Nota van wijzigingen.

  Stemuitslag

  tegen 100%
  tegen
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)

  Moties

  Titel
  Wonen op nummer 20
 6. 4.a

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie GL (5), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie D66 (4)
 7. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)
 8. 6

  N.B. in het bijgevoegde memo ‘Aanpassingen Theothorne’ is n.a.v. de voorbereidende vergadering een toelichting gegeven op het raadsvoorstel.


  Het stuk is verschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2022

 9. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)

  Moties

  Titel
  De jeugd heeft de toekomst - Jeugdraad of jongerenpanel
 10. 6.b
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 11. 7

  De raad voorstellen om een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het aanleggen/ realiseren van een dierenbegraafplaats op het erf van de boerderij gelegen aan de Bockhorstweg 8 te Spankeren.
  Bij de dierenbegraafplaats wordt in bestaande bebouwing een ontvangstruimte ingericht en worden parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd.
  Op 23 november 2021 is door de raad een met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit plan. Deze ontwerp verklaring heeft te samen met de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022, hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)
 12. 8

  De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 3 november 2021 uitspraak gedaan en heeft de raad van de gemeente Rheden opgedragen om binnen 26 weken een geconstateerd gebrek te herstellen. Er is een nieuw spuithinderonderzoek uitgevoerd en het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (5), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (2), Fractie VVD (4)
 13. 9.1

 14. 9.2

 15. 9.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 16. 9.3.2

  In het najaar van 2021 is het 1e deel van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley vastgesteld. Als vervolg hierop zijn de onderzoeksagenda's voor de 8 GBU's opgesteld.
  Gevraagd wordt instemming met de onderzoeksagenda + oplossingsrichtingen specifiek voor GBU Veluwe.

 17. 9.3.5

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de intentieovereenkomst betreffende de herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Harderwijkerweg 5 en 7 en Priesnitzlaan 2 en 2a te Laag-Soeren.

 18. 9.3.6

  In 2017 hebben de samenwerkende 17 regio-gemeenten een innovatieve Europese aanbesteding voor de inkoop van elektriciteit gedaan. Het beoogde effect was een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie, door 100% van de elektriciteitsbehoefte van de gemeenten in de regio op te wekken en geleverd te krijgen tegen een marktconforme prijs. Hiervoor is destijds één overkoepelend contract afgesloten en per gemeente is er een onderliggend leveringscontract opgesteld. De aanbesteding
  heeft geleid tot een contract met De Groene Stroomfabriek en Wiek-II. Begin 2020 is De Groene Stroomfabriek overgenomen
  door Greenchoice. In het contract zijn destijds doelstellingen opgenomen. De maximale looptijd van het contract is 20 jaar tot 2037. Aan het einde van 2022 loopt de eerste contractfase af. In het contract staat dat, als de mijlpalen in de eerste 5 jaar (fase 1) zijn behaald, het contract doorloopt voor 10 jaar (fase 2). Er is nu dus nog geen sprake van contractverlenging, maar een automatische voortzetting. Pas na fase 2 kan het contract nog 5 jaar worden verlengd en is er sprake van contractverlenging.
  Het contract wordt vanaf 1 januari 2023 automatisch voortgezet omdat de mijlpalen aan het einde van dit jaar zijn behaald.

 19. 9.3.8

  De eerste Bestuursrapportage van De Connectie valt uiteen in twee delen: een perspectiefnota en een afwijkingenrapportage.
  Met dit voorstel wordt de perspectiefnota 2023 voorgelegd aan het college. De afwijkingenrapportage en de jaarstukken 2021 worden door De Connectie voor 15 april a.s. aangeleverd aan de gemeenten.

 20. 9.3.9

  Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad van Rheden ingestemd met het opzetten van een burgerberaad conform de principes van stichting G1000.nu. De gemeenteraad verwacht dat er op korte termijn activiteiten met betrekking tot het burgerberaad zichtbaar worden. Het is van groot belang dat het proces nu met volle vaart wordt ingezet. Ook om de deadline te halen voor onze opgave in RES verband. De bouwstenen uit het burgerakkoord kunnen namelijk richting geven aan het toekomstige klimaatbeleid en de integrale gebiedsvisies voor de verkenningsgebieden. Hierover zal de gemeenteraad zich na afloop van het burgerberaad buigen conform het aangenomen amendement ‘Gebiedsvisies na burgerberaad’ d.d. 14 december 2021.

 21. 9.3.10

 22. 9.3.11

  Voorstel om de inzet van de Ondersteuners Jeugd & Gezin (OJG) voor huisartsen te continueren na afloop van de pilot juni 2021 t/m mei 2022.

 23. 9.3.12

  Op 15 februari jl. heeft er een vergadering plaatsgevonden van de Financiële Commissie. In de financiële commissie is de afspraak gemaakt dat de voltallige Raad zal worden geïnformeerd over het positieve advies op de door het College voorgestelde Memo Opzet Programmabegroting 2023.

 24. 10
  Sluiting