Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 31 mei 2022

19:00
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Rondvraag
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 5. 5

  Voorgesteld besluit

  - Met ingang van 1 juli 2022 benoemen en beëdigen van mevrouw L. Wajon als lid van de Ombudscommissie voor de zittingsduur van 6 jaar.
  - Met ingang van 1 juni 2022 benoemen en beëdigen van mevrouw A. Huisman als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie voor de zittingsduur van 6 jaar.
  - Met ingang van 1 juni 2022 benoemen van het huidige lid, de heer D.W. van Ruitenbeek als voorzitter van de Ombudscommissie voor de resterende zittingsduur.

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Aanbevelingen Rekenkamer

  Titel
  Benoem de doelen waar de toegang aan moet bijdragen, stel bijpassende indicatoren en streefwaarden op en verantwoord hierop
  Het vastgestelde kader vertalen in opdrachten aan toegang Wmo en Jeugdhulp en toezien op de uitvoering van die opdrachten
  zorg voor een intern en extern leer- en verbeterproces ter doorontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de toegang

  Amendementen

  Titel
  Verbetering Wmo en Jeugdzorg
 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)
 8. 7

  Door onder andere veranderende wet- en regelgeving en verdergaande digitalisering is het van belang dat we blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het informatie- en archiefbeheer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  - Kennisnemen van het toezichtsverslag informatiebeheer gemeente Rheden 2020-2021.
  - Vaststellen van de verbetermaatregelen genoemd in de door het college opgestelde raadsinformatiebrief.
  - Het college opdragen om het verslag van de raadsbehandelingen, inclusief de raadsinformatiebrief met de verbetermaatregelen ter kennisgeving toe te sturen aan de Toezichthouder op het archiefbeheer (Gelders Archief) en de Interbestuurlijk Toezichthouder Archieven van de Provincie Gelderland.

  Amendementen

  Titel
  Maatregelen in vervolg op toezichtverslag Informatiebeheer Gemeente Rheden 2020-2021
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)
 10. 7.b
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 11. 8

  Het huidige Watertakenplan Olburgen (hierna: WTPO) 2018-2022 is in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en Doesburg opgesteld. Het is vastgesteld beleid en mede bepalend voor het water-, riolerings- en zuiveringsbeheer.
  Het huidige beleidskader en de gekoppelde kosten hebben een planperiode tot en met 2022, waardoor actualisatie benodigd is.
  In de Startnotitie WTPO 2023-2027 is een plan van aanpak en (beleids)ambities voor de komende planperiode (5 jaar) omschreven.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3)
  tegen
  Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1 Vaststellen Startnotitie WTPO;
  2 vaststellen verdere procesgang actualisatie WTPO 2023-2027.

  Amendementen

  Titel
  Startnotitie actualisatie Watertakenplan Olburgen 2023-2027
 12. 8.a.1

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3)
  tegen
  Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)
 13. 8.a.2

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie VPR (2)

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag 'Burgerberaad'
 14. 9

  ODRA heeft 3 aanbiedingsbrieven gestuurd:
  - aan college met een toelichting op e procedure;
  - aan raad mbt jaarstukken met een toelichting op de besluiten van het AB over het batig saldo;
  - aan raad mbt begroting en een toelichting daarop.


  Verder heeft ODRA een aparte brief bijgevoegd over de verhuizing van ODRA komende zomer.


  De position paper van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bijgevoegd op verzoek van het ministerie.

  Voorgesteld besluit

  Het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de begroting 2023, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van €536.000,- is geraamd.

 15. 10

  Jaarlijks worden de jaarstukken van de MGR en het accountantsverslag ter kennisname aan de raad aangeboden. Daarnaast wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven over de gewijzigde begroting, het uitvoeringsprogramma en de meerjarenbegroting van de MGR.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld:
  - een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2022, de meerjarenbegroting 2023-2026 en het uitvoeringsprogramma 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDCG)
  - kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de MGR SDCG en het accountantsverslag over de jaarstukken 2021

 16. 11

  Gemeente Rheden heeft de Verordening Hemel- en grondwater 2015 (hierna: Verordening). Onder andere de bergingseis van 20mm -zoals nu opgenomen in de Verordening- voldoen niet meer aan de opgave die er nu is in relatie tot klimaatverandering.


  Tezamen met de Startnotitie WTPO 2023-2027 wordt de geactualiseerde Verordening ter besluitvorming voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden vaststellen.

 17. 12

  Opmaak gaat nog plaatsvinden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage vast
  te stellen. Hierbij wordt vastgesteld dat er € 400.000,00 wordt bestemd voor een
  reservering E-depot. Uit de jaarrekening onvoldoende blijkt waarvoor deze reservering wordt
  gedaan en het Gelders archief wordt verzocht om deze reservering schriftelijk nader toe te
  lichten.
  Gelet op bovenstaande verzoek en in afwachting van de nadere toelichting op de
  ontwikkeling van het E-depot een neutrale zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023
  van het Gelders Archief.
  De raad draagt het college op deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief,
  conform de bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

 18. 13

  De spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan, in Ellecom, is op dit moment een onbewaakte spoorwegovergang.
  In het zogenoemde NaNOV-programma, is onder meer besloten tot het treffen van aanvullende overwegmaatregelen ter vermindering van hinder en het vergroten van de veiligheid als gevolg van het groeiende goederenvervoer per spoor.
  Door de overweg aan te passen wordt de kans op ongevallen sterk verminderd.
  De spoorwegovergang dient te worden beveiligd door middel van een zogenaamde mini-AHOB.


  Daarnaast wordt de omliggende weginfrastructuur aangepast. De spoorwegovergang aan de Lange Juffer wordt na aanpassing van de spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan opgeheven.
  Omdat de realisatie van de mini-AHOB en de aanpassingen aan de aansluitende weginfrastructuur niet binnen het vigerend planologisch kader gerealiseerd kan worden, dient te worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan.
  De afwijking van het bestemmingsplan zal vorm krijgen via een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking’, ook wel Wabo-projectbesluit genoemd. Voor deze procedure moet de gemeenteraad allereerst een ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’
  afgeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)
 19. 14

  Voorstel om een borgstelling te verlenen voor een lening die Tennisvereniging Dieren wil aangaan voor de realisatie van padelbanen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  - Instemmen met de borgstelling van 50% voor een lening voor het realiseren van padelbanen door Tennisvereniging Dieren. De gemeentelijke garantstelling betreft een waarborgsom van maximaal € 105.000,00. Het besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de vereniging in het bezit is van de voor de overdekking benodigde vergunningen en privaatrechtelijke toestemmingen.
  - In afwijking van de bepaling in de financieringsparagraaf van de Programmabegroting 2022, instemmen met een garantstelling van 15 jaar.
  - Instemmen met de motivering in het ontwerp-raadsbesluit waaruit volgt dat de borgstelling plaatsvindt in het algemene belang als bedoeld in artikel, 25h vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet (Wet markt en overheid).

 20. 15

  Op 21 september 2021 heeft het college ingestemd met het opnieuw inkopen van sociale leningen en saneringskredieten (zie bijlage). Vanaf 1 januari 2022 verloopt de kredietverstrekking via de Kredietbank Nederland. Om dit te formaliseren is nog een besluit nodig op de borgstelling van de gemeente voor de kredieten.
  De borgstelling is vergelijkbaar met de borgstelling bij de Stadsbank Apeldoorn en de financiële dekking is meegenomen in het eerdere voorstel van september.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (3), Fractie GL (4), Fractie GPRB (4), Fractie PVDA (3), Fractie VPR (2), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de motivering in het ontwerpraadsbesluit waaruit volgt dat de borgstelling zoals benoemd in artikel 5 van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting Kredietbank Nederland en gemeente Rheden plaatsvindt in het algemene belang

 21. 15.b
  21:00 uur: Verwachte aanvang bespreking coalitieakkoord en benoemingen
 22. 17.a
  Afscheid college 2018 - 2022
 23. 18
  Benoeming 1 raadslid
 24. 20.1

 25. 20.2

 26. 20.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 27. 20.3.2

 28. 20.3.4

  Het rijk heeft eind 2021 verschillende maatregelen aangekondigd om mensen met een laag inkomen te ondersteunen in de hoge kosten voor energie. Het rijk heeft o.a. middelen voor een eenmalige energietoeslag beschikbaar gesteld. Het is aan gemeenten deze te verstrekken. De gemeenten hebben hierin beperkte beleidsvrijheid. Met dit voorstel worden de Rhedense spelregels ten aanzien van deze eenmalige toeslag vastgelegd.

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de beleidsregels eenmalige energietoeslag Rheden 2022.

 29. 20.3.5

  Zoals besproken op 14 april tussen Martin en Ronald wordt het VTH beleid in route gebracht.
  Bijgevoegd vinden jullie het VTH beleid, de bijbehorende Risicoanalyse en het Uitvoeringsprogramma VTH.

 30. 20.3.6

  Vaststellen nieuwe beleidsregels inzake de indirecte schoolkosten, zodat deze gelijk met een aanvraag GelrePas (via de pas) verstrekt kunnen worden.

  Voorgesteld besluit

  - Intrekken van de beleidsregels indirecte schoolkostenregeling Rheden;
  - vaststellen van de beleidsregels indirecte schoolkosten Rheden 2022.

 31. 20.3.8

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de memo 'Stand van zaken ontwikkeling Arnhemsestraatweg 135 Rheden' en deze ter kennisgeving naar de raad te zenden.

 32. 20.3.9

  Voorgesteld besluit

  - Instemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief en bijlage ter afhandeling van de motie 'Veilig van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug...'.

 33. 20.3.10

  Voorgesteld besluit

  Een raadsinformatiebrief met de meest actuele verkeersveiligheidsrapportage voor wegen in de gemeente ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

 34. 20.3.11

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het uitvoeren van de Europese aanbesteding Raamovereenkomst maaien van al het openbaar gazon, de gemeentelijke (gras)sportvelden, bloemrijke gazons en het steken van graskanten 2023-2026;
  2. het mandaat voor de uitvoering, inclusief voorlopige- en definitieve gunning, van deze aanbesteding verlenen aan de teammanager van team Woon- en Leefomgeving.
 35. 20.3.12

  De Ombudscommissie behandelt klachten van burgers die niet tevreden zijn over de wijze van klachtafhandeling volgens het intern klachtrecht. Volgens de Algemene wet bestuursrecht heeft de Ombudscommissie de plicht om een jaarverslag uit te brengen.

 36. 20.3.13

  Het #Alertprogramma is bekend onder #leerlingalert, #studentalert, #ouderalert en #docentalert. Het programma wordt inhoudelijk aangestuurd door de Stuurgroep Samen Weerbaar Gelderland-midden en de uitvoering wordt gefaciliteerd door de gemeente Rheden. Het maakt onderdeel uit van de totale regionale aanpak tegen georganiseerde criminaliteit (waaronder thema's als drugs, witwassen, criminelen uitbuiting en mensenhandel).Het programma werd in 2020-2021 voornamelijk gefinancierd door externe geldstromen (Ministerie van Justitie en Veiligheid en Provincie Gelderland).
  Voorafgaande aan dit besluitvormingsproces heeft de stuurgroep al ingestemd met de inhoudelijke verantwoording en kennis genomen van de evaluatie van het programma. In dat voorstel was de financiële verantwoording niet opgenomen. Het College is onlangs nog meegenomen in de voortgang van het programma en heeft in november 2021 ingestemd met verlenging van uitvoering in 2022. Daarin zijn geen wijzigingen opgetreden.

 37. 20.3.14

 38. 20.3.15

  In de regio Centraal Gelderland zijn we tot gezamenlijke werkafspraken gekomen ten behoeve van de organisatie van nazorg aan jeugdige ex-gedetineerden. De werkafspraken zijn aan de hand van de landelijke handreiking ‘Nazorg voor jeugdigen na verblijf in een justitiële jeugdinrichting’ opgesteld.

 39. 21
  Sluiting