Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 20 december 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Rondvraag
 3. 2.a
  BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie GPRB Stemmen (4)

  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met een energietoeslag van € 1.300,00 voor inwoners met een inkomen tussen de 120-150% van de bijstandsnorm.
  2 Uitvoering te geven aan motie 3 zoals aangenomen tijdens de begrotingsraad van 8 november 2022 door in te stemmen met het verstrekken van de eenmalige energietoeslag ter hoogte van € 1.300,00 aan uitwonende studenten.
  3 In te stemmen met maatregelen tegen energiearmoede waarmee maatwerkondersteuning door Stichting Urgente Noden (SUN) wordt geboden, eenmalige ophoging van het budget GelrePas en het ophogen van de vermogensnorm voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor 2023.
  4 In te stemmen met het beschikbaar stellen van het restant Bestemmingsreserve COVID, zijnde € 513.000,00.
  5 In te stemmen met de inzet van € 500.000,00 vanuit de in 2021 ontvangen Ambulantiseringsmiddelen Beschermd Wonen voor de ondersteunende maatregelen energiearmoede.
  6 In te stemmen met beschikbaar stellen van maximaal € 872.000,00 aanvullend benodigd budget vanuit de algemene reserve, bovenop de reeds beschikbare middelen vanuit de bestaande begroting, afhankelijk van de in te zetten maatregelen.
  7 Mocht het Rijk voor deze maatregelen nog middelen beschikbaar stellen, deze terug te laten vloeien naar de algemene reserve.
  8 Het college de opdracht geven om genoemde beslispunten na besluitvorming van de gemeenteraad nader uit te werken in de daarvoor geldende regelingen.

  Toezeggingen

  Titel
  De evaluatie van het Noodfonds zal worden meegenomen in de Planning en Control cyclus
  De vraag van de heer Endeveld over wanneer een voorstel voor structurele maatregelen aan de raad zal worden voorgelegd zal schriftelijk worden beantwoord.
  De vraag van de heer Hanssen of het mogelijk is om de raad na 3 maanden te informeren over de voortgang van deze tijdelijke regeling zal schriftelijk worden beantwoord.
  T22/66 Ondersteunende maatregelen energiearmoede (22.105)
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  d.d. 21 september 2022 dat de kaders bepaalt voor de milieueffectrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio
  (zie bijlage 1);
  2 de bijgesloten zienswijze vast te stellen en in te dienen op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD, zie bijlage 2).

  Moties

  Titel
  Gedegen afweging en kader

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S22/301 RES - planMER – zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (22.92)
  S22/309 RES - planMER – zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (22.92)

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Hofman zegt toe om geen grootschalige initiatieven in behandeling te nemen totdat de RES 2.0 wordt vastgesteld, naar verwachting in december 2023.
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de Winterrapportage 2022;
  2 de Begroting 2022 bij te stellen conform de tabel op pagina 5 van de Winterrapportage.

  Toezeggingen

  Titel
  Wethouder Klomberg zegt naar aanleiding van een vraag van de heer Hanssen toe om bij een volgende rapportage inzicht te geven in de structurele en incidentele effecten.
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  1 vast te stellen van het Watertakenplan Olburgen 2023-2027 (versie Rheden), ‘variant 1’ ten behoeve van het programma en kostendekkingsplan;
  2 kennis te nemen van de bouwstenen ‘visie en regels’ van het Watertakenplan Olburgen 2023-2027 (versie Rheden), welke na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen worden opgenomen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan;
  3 onder de ontbindende voorwaarde van inwerkingtreding van de Omgevingswet de looptijd van het vigerende Watertakenplan Olburgen 2018-2022 maximaal tot 31 december 2027 te verlengen voor die onderdelen die:
  a niet zijn opgenomen in het WTPO 2023-2027;
  b niet strijdig zijn met het WTPO 2023-2027; en
  c niet strijdig zijn met gemeentelijke verordeningen op het gebied van waterbeheer, die na 1 januari 2018 zijn vastgesteld.

 8. 6.1
  HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 9. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Moties

  Titel
  De Rhedense kanjer weer in beeld
 10. 6.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie VPR (raadsleden) (2)

  Moties

  Titel
  Privaat laden op openbaar terrein in de etalage.
 11. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Moties

  Titel
  Scope Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen Compleet.

  Toezeggingen

  Titel
  T22/69 Scope Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen compleet
 12. 6.d

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Fractie VPR (raadsleden) (2)
  tegen
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VVD (raadsleden) (4)
 13. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden (Legesverordening Rheden)

 14. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Rheden 2023

 15. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023 (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden)

 16. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden 2023 (Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden)

 17. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting Rheden 2023 (Verordening forensenbelasting Rheden)

 18. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2023 (Verordening hondenbelasting Rheden)

 19. 13

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VVD (raadsleden) (4)
  tegen
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie VPR (raadsleden) (2)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Rheden 2023 (Verordening onroerendezaak-belastingen Rheden)

 20. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023 (Verordening rioolheffing Rheden)

 21. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Rheden 2023 (Verordening toeristenbelasting Rheden)

 22. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (raadsleden) (3), Fractie CU (raadsleden) (1), Fractie D66 (raadsleden) (4), Fractie GL (raadsleden) (4), Fractie GPRB (raadsleden) (4), Fractie PvdA (raadsleden) (4), Fractie VPR (raadsleden) (2), Fractie VVD (raadsleden) (4)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting Rheden 2023 (Verordening watertoeristenbelasting Rheden)

 23. 17

 24. 18

 25. 19.a
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 26. 20
  Eindejaarstoespraak nestor en sluiting