Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 15 maart 2022

19:30
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de Statenzaal in het Provinciehuis dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 3.a

  Moties

  Titel
  Ondersteuning van onze Rhedense ondernemers, sport en cultuur
 5. 3.b

 6. 5

  Het Beleidskader Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 is opgesteld om voor de gemeente Rheden inzicht te geven in de huisvestingsopgave voor zowel basis, speciaal als voortgezet onderwijs. Het huidige huisvestingsplan is in 2015 opgesteld en behoeft daarom een actualisatie.

  Voorgesteld besluit

  Het Beleidskader Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 'Samen voor een leefbare samenleving' vaststellen.

 7. 5.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 8. 6

  Een aanvraag GelrePas gelijkstellen met een aanvraag schoolkostenregeling om zo de drempel tot gebruik van deze laatste regeling te verminderen.

 9. 7

  De 10 gemeenten in Centraal Gelderland (Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg en Rozendaal) werken samen in het programma Samen aan Zet aan de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Beschermd wonen is een specialistische Wmo-maatwerkvoorziening voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid of licht verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Vanaf 1-1-2022 wordt de uitvoering van beschermd wonen een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De centrumgemeente constructie, via de gemeente Arnhem, houdt op te bestaan. De gemeenten hebben de opdracht van het rijk de regionale samenwerking te formaliseren in een niet vrijblijvende governance. Vanaf 2023 volgt de financiële doordecentralisatie, alle gemeenten ontvangen een integratie-uitkering beschermd wonen. Het voorstel aan de raad wordt gedaan om nieuwe inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders voor de regionale samenwerking vanaf 2022 vast te stellen.

 10. 8

  Op 10 juni 2020 is door alle gemeenten in Nederland via de VNG ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO), voor zowel Jeugd als voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Eén van de acht afspraken in de NvO is het in regionaal verband opstellen van een regiovisie die door de gemeenteraden wordt vastgesteld.

 11. 10.1

 12. 10.2

 13. 10.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 14. 10.3.1

  Deze aanvraag is voor uitbreiding van het toegezegde krediet. In de voorbereiding van het project is gebleken dat er meer werkzaamheden nodig zijn aan de riolering.

 15. 10.3.2

 16. 10.3.3

  De inhoud van de brief is afgestemd met de portefeuillehouder. De brief dient aan raadsleden verstrekt te worden, omdat in de raadsvergadering van 22 februari 2022 verder gesproken wordt over een concept-motie hierover.

 17. 10.3.6

  Voor de start van de formele procedure wordt gelegenheid gegeven tot inspraak en vooroverleg over het bestemmingsplan Rheden-Centrum 2022. Dit betreft een actualiserend bestemmingsplan voor het centrum van Rheden.

 18. 10.3.7

  Instemmen met het aangaan van de ‘bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie binnen de gemeente Rheden’ en de bijbehorende ‘Aanvullende Werkafspraken’ tussen het COA en de gemeente Rheden.

 19. 10.3.8

  Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan de herziening van het geldende bestemmingsplan om op het perceel tegenover de Regina van Geunshof nummer 1 een villawoning te realiseren. Het realiseren van grondgebonden woningen past niet binnen de bestemming en een herziening van het vigerende bestemmingsplan is noodzakelijk om het plan mogelijk te maken.

 20. 10.3.9

  Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan de herziening van het geldende bestemmingsplan locatie Smidsweg 28 in Rheden. Initiatiefnemer wil naast de bestaande woning op het achtererf een woning realiseren. Hij zal dit realiseren door de bestaande schuur te slopen. Het realiseren van de woning past niet binnen de bestemming en is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk om het plan mogelijk te maken.

 21. 10.3.10

 22. 11
  Sluiting