Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 juni 2022

18:00
Locatie

Statenzaal Provinciehuis Arnhem

Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Raadsvragen

  Onderwerp
  S22/197 Startnotitie Fietsmaatregelen Velp-Dieren’, Voorbereidende Raadsvergadering 7 juni 2022, agendapunt 4
 2. 3
  Vaststelling agenda
 3. 3.a
  Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  Aan de raad voor te stellen om:

  1. Het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vast te stellen.
  2. Een krediet van € 2.285.000,00 beschikbaar te stellen voor de realistatie de (deel)projecten uit het Masterplan Veluwzoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.
  3. Kennis te nemen van de Opiniepeiling zoals weergegeven in het rapport ‘Peiling maatregelen Masterplan Veluwezoom’.

  Amendementen

  Titel
  Cameratoezicht geen onderdeel van Uitvoeringsprogramma
  Uitbreiding Masterplan en uitvoeringsprogramma Veluwezoom

  Moties

  Titel
  Onderbouwing naamswijziging station Rheden
  Verkeersveiligheid omliggende wijken en dorpen Nationaal Park Veluwezoom

  Toezeggingen

  Titel
  Op het moment dat besloten wordt tot invoering van cameratoezicht, de kaders hiervoor ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 5. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 6. 4.b

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4)
  tegen
  Fractie CDA (3), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 7. 4.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 8. 4.d

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie VPR (1)
 9. 5

  Aan de raad voor te stellen om:

  1. de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 2.352.000, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, vast te stellen;
  2. voor pilot doorstroommakelaar € 112.000 te reserveren;
  3. voor re-integratie (inzet van ESF subsidie) € 460.000,00 te reserveren;
  4. voor transformatieplan (sociaal domein) € 150.000,00 te reserveren;
  5. voor verduurzaming sporthal Theothorne € 105.000,00 te reserveren;
  6. voor uitvoering COVID-19 maatregelen € 1.014.000,00 te reserveren;
  7. het resultaat, na bestemming, van € 511.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve.

  Het stuk is verschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2022

  Voorgesteld besluit

  1. de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 2.352.000, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, vast te stellen;
  2. voor pilot doorstroommakelaar € 112.000 te reserveren;
  3. voor re-integratie (inzet van ESF subsidie) € 460.000,00 te reserveren;
  4. voor transformatieplan (sociaal domein) € 150.000,00 te reserveren;
  5. voor verduurzaming sporthal Theothorne € 105.000,00 te reserveren;
  6. voor uitvoering COVID-19 maatregelen € 1.014.000,00 te reserveren;
  7. het resultaat, na bestemming, van € 511.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve.

 10. 6

  Het stuk is verschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2022

  Voorgesteld besluit

  De Zomerrapportage 2022 vaststellen en de Begroting 2022 hierop bijstellen.

  Toezeggingen

  Titel
  T22/7 Coronamiddelen ophogen
 11. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Duur regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

  Moties

  Titel
  Waarborg positie raad in Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 12. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 13. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 14. 8

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (3), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie GL (1)
 15. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)

  Moties

  Titel
  3 30 300-vuistregel voor stedelïjk groen
  evaluatie afschaffen kapvergunning

  Toezeggingen

  Titel
  T22/8 Actief communiceren Biodiversiteitsplan
 16. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 17. 9.b

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4)
  tegen
  Fractie CDA (3), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 18. 10

  Met dit voorstel voor zelfbewoningsplicht willen we in de nieuwbouw voorkomen dat woningen die bestemd zijn voor de koopmarkt opgekocht worden door beleggers of ontwikkelaars voor de particuliere verhuur. Mensen die een nieuwbouwwoning kopen worden verplicht deze zelf te gaan bewonen.


  Het stuk is verschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2022

 19. 11

  Met deze doelgroepenverordening geven we mensen met een laag of midden inkomen meer kans op een sociale of middeldure huurwoning.


  Het stuk is verschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2022

 20. 12.a
  Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
 21. 13

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het instrumentarium dat nodig is voor de uitvoering van het erfgoedbeleid onder de loep genomen. Bij het nadenken over mogelijke wijzigingen is ook gekeken naar optimalisatie van de regelgeving ten behoeve van de verduurzaming van monumenten. Een en ander resulteert in de onderhavige voorstellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 22. 13.a

 23. 13.b

 24. 14

  Met de aanbieding van de jaarstukken 2021 geeft De Connectie inzicht in de realisatie van de begroting 2021. De bedrijfsvoeringsorganisatie moet de jaarstukken met daarbij de verklaring van de accountant over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening (accountantsverklaring) 2021 conform de gemeenschappelijke regeling (verder te noemen GR) vóór 15 april aanbieden aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 25. 15

  Gelet op het korte tijdsbestek tussen enerzijds de ontvangst van de begroting van de Connectie en anderzijds de aanlevertermijnen van de raad wordt dit voorstel direct aangeboden voor het college van 24 mei a.s. Afstemming met de portefeuillehouder vindt nog plaats. Deze werkwijze is afgestemd met portefeuillehouder.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 26. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie CU (1), Fractie D66 (4), Fractie GL (4), Fractie GPRB (3), Fractie PVDA (4), Fractie VPR (1), Fractie VVD (4)
 27. 17.1

 28. 17.2

 29. 17.3
  Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
 30. 17.3.1

  K3Delta B.V. heeft een principeverzoek ingediend voor het aanpassen van het bestemmingsplankader. De initiatiefnemer wil het een geplande verondiepingsproject verplaatsen en de bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar de Havikerwaard 8A. Dit past niet in het bestemmingsplan. K3Delta B.V. verzoekt het bestemmingsplankader hiervoor te herzien.

 31. 17.3.3

 32. 17.3.4

  Sinds 1 januari 2021 voert Incluzio Rheden de opdracht ‘Sociale basis, het geheel is meer dan de som der delen’ uit. In het kader van de verantwoording levert Incluzio Rheden ieder jaar een halfjaarrapportage en een jaarrapportage op. Met het jaarverslag 2021 geeft Incluzio Rheden inzicht in de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, wat er samen met de partners uit de sociale basis is opgezet en uitgevoerd en in hoeverre de vooraf vastgestelde KPI’s zijn behaald.
  Het bijgaande jaarverslag laat zien dat het jaar 2021 veelal in het teken heeft gestaan van de coronamaatregelen waardoor het investeren in netwerken en ondersteunen en opzetten van collectieve ondersteuning een uitdaging was en veel ondersteuning 1 op 1 heeft plaatsgevonden. Ondanks de start in een voor alle inwoners en organisaties lastige periode, kunnen we constateren dat Incluzio Rheden in het eerste jaar een prima start heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
  Een groot aantal inwoners en organisaties weet de informatiepunten van Incluzio in de dorpen te vinden en het aantal activiteiten neemt met name in het tweede deel van het jaar toe. Het merendeel van de KPI’s zijn behaald in dit eerste jaar. De verbetermaatregelen die in de jaarrapportage op onderdelen staan beschreven geven vertrouwen om de goede voldoende die Incluzio in het eerste jaar heeft behaald volgens de partners en inwoners van Rheden in 2022 een ruim voldoende te scoren.


  Over de inhoud en positie van de sociale basis en de opdracht Sociale Basis van Incluzio in het sociaal domein wordt de raad geïnformeerd middels een Raadsbrief behorende bij de jaarstukken 2021. Tevens is het onderwerp van gesprek tijdens de raadsoriëntatieavond in september dit jaar dat in het teken staat van het Koersdocument sociaal domein 2022 – 2028 (de opvolger van het Meerjarenbeleidskader sociaal domein Meedoen)

 33. 17.3.5

  Het betreft een besluit om het project IJsseldistrict aan te melden voor een 3-tal experimenten van de Crisis- en herstelwet, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

 34. 17.3.6

 35. 17.3.7

  Met deze raadsbrief willen wij u als raad informeren over ontwikkelingen die wij zien in de dagelijkse praktijk bij hulp aan onze inwoners. Specifiek over de personeelstekorten die zorgaanbieders van hulp bij het huis houden ondervinden en welke gevolgen dit heeft voor onze inwoners.

 36. 17.3.8

  In het kader van de Wet open overheid (Woo) moet een besluit worden genomen over de manier waarop een verzoek om openbaarmaking van documenten kan worden ingediend. Om te voorkomen dat de beslistermijn van vier weken begint te lopen op het moment dat een Woo-verzoek via een willekeurig e-mailadres of WhatsApp wordt ingediend, stellen wij voor om alleen een webformulier op onze website open te stellen voor het indienen van Woo-verzoeken. De Woo biedt deze mogelijkheid alleen als het college, de burgemeester en de raad hiertoe een aanwijsbesluit neemt.

 37. 17.3.9

  De gemeenteraad heeft op 31 mei 2022 besloten dat ze geïnformeerd wenst te worden over over Digitaal Rheden. Middels bijgevoegde brief de raad informeren. Daarnaast wordt er in overleg met de technische agendacommissie een informatieve sessie georganiseerd.

 38. 17.3.10

 39. 17.3.11

  Eind december stelde u als college het plan van aanpak Nationaal Plan Onderwijs (npo) vast. Om gemaakte plannen uit te voeren is een regeling nodig. Hiermee subsidiëren we de afgesproken activiteiten bij onze lokale partners. De nadere regels zijn in lijn met de landelijke regeling en het vastgestelde plan van aanpak  Deze regeling zal ook door het college van gemeente Rozendaal worden vastgesteld.

 40. 17.3.13

  Door de VNG is een nieuw model Afvalstoffenverordening opgesteld. Deze afvalstoffen¬verordening moderniseert de regels van de gemeente met betrekking tot grondstoffenbeheer.
  De Afvalstoffenverordening bevat regels over huishoudelijk afval, KWD-afval, afval in de openbare ruimte en kadavers van gezelschapsdieren. In de bijgevoegde ontwerp-afvalstoffenverordening zijn artikelen opgenomen die gebruikt kunnen worden voor de invulling van de wens tot regulering van de huis-aan-huis bezorging van drukwerk en reclamefolders.


  De ontwerp-afvalstoffenverordening zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd door een kennisgeving bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad en een advertentie te plaatsen in de Regiobode. Tijdens deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. De eventueel ingediende zienswijze(n) zullen na afloop van deze termijn beoordeeld worden. Hierbij wordt bekeken of deze aanleiding geven om genoemd ontwerp-afvalstoffen-verordening aan te passen. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om de definitieve afvalstoffenverordening vast te stellen. Hiervoor wordt t.z.t. een apart voorstel gemaakt.

 41. 18
  Sluiting