Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 juni 2022

18:00

Locatie
Statenzaal Provinciehuis Arnhem
Voorzitter
C. van Eert
Toelichting

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

Maandag 9 mei worden de stukken nog besproken met portefeuillehouder Dorus Klomberg en is het nog mogelijk dat er aanpassingen volgen. Dit i.v.m. overname van het project door Dorus Klomberg van wethouder Ronald Haverkamp. En Dorus Klomberg heeft nu vakantie en kan maandag nog reageren.

Voorgesteld besluit

Aan de raad voor te stellen om:

  1. Het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vast te stellen.
  2. Een krediet van € 2.285.000,00 beschikbaar te stellen voor de realistatie de (deel)projecten uit het Masterplan Veluwzoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.
  3. Kennis te nemen van de Opiniepeiling zoals weergegeven in het rapport ‘Peiling maatregelen Masterplan Veluwezoom’.

Aan de raad voor te stellen om:

  1.  de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 2.352.000, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, vast te stellen;
  2. voor pilot doorstroommakelaar € 112.000 te reserveren;
  3. voor re-integratie (inzet van ESF subsidie) € 460.000,00 te reserveren;
  4. voor transformatieplan (sociaal domein) € 150.000,00 te reserveren;
  5. voor verduurzaming sporthal Theothorne € 105.000,00 te reserveren;
  6. voor uitvoering COVID-19 maatregelen € 1.014.000,00 te reserveren;
  7. het resultaat, na bestemming, van € 511.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorgesteld besluit

1. de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) met een overschot van € 2.352.000, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, vast te stellen;
2. voor pilot doorstroommakelaar € 112.000 te reserveren;
3. voor re-integratie (inzet van ESF subsidie) € 460.000,00 te reserveren;
4. voor transformatieplan (sociaal domein) € 150.000,00 te reserveren;
5. voor verduurzaming sporthal Theothorne € 105.000,00 te reserveren;
6. voor uitvoering COVID-19 maatregelen € 1.014.000,00 te reserveren;
7. het resultaat, na bestemming, van € 511.000,00 toe te voegen aan de algemene reserve.

Met dit voorstel voor zelfbewoningsplicht willen we in de nieuwbouw voorkomen dat woningen die bestemd zijn voor de koopmarkt opgekocht worden door beleggers of ontwikkelaars voor de particuliere verhuur. Mensen die een nieuwbouwwoning kopen worden verplicht deze zelf te gaan bewonen.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het instrumentarium dat nodig is voor de uitvoering van het erfgoedbeleid onder de loep genomen. Bij het nadenken over mogelijke wijzigingen is ook gekeken naar optimalisatie van de regelgeving ten behoeve van de verduurzaming van monumenten. Een en ander resulteert in de onderhavige voorstellen.

K3Delta B.V. heeft een principeverzoek ingediend voor het aanpassen van het bestemmingsplankader. De initiatiefnemer wil het een geplande verondiepingsproject verplaatsen en de bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar de Havikerwaard 8A. Dit past niet in het bestemmingsplan. K3Delta B.V. verzoekt het bestemmingsplankader hiervoor te herzien.

Sinds 1 januari 2021 voert Incluzio Rheden de opdracht ‘Sociale basis, het geheel is meer dan de som der delen’ uit. In het kader van de verantwoording levert Incluzio Rheden ieder jaar een halfjaarrapportage en een jaarrapportage op. Met het jaarverslag 2021 geeft Incluzio Rheden inzicht in de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, wat er samen met de partners uit de sociale basis is opgezet en uitgevoerd en in hoeverre de vooraf vastgestelde KPI’s zijn behaald.
Het bijgaande jaarverslag laat zien dat het jaar 2021 veelal in het teken heeft gestaan van de coronamaatregelen waardoor het investeren in netwerken en ondersteunen en opzetten van collectieve ondersteuning een uitdaging was en veel ondersteuning 1 op 1 heeft plaatsgevonden. Ondanks de start in een voor alle inwoners en organisaties lastige periode, kunnen we constateren dat Incluzio Rheden in het eerste jaar een prima start heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
Een groot aantal inwoners en organisaties weet de informatiepunten van Incluzio in de dorpen te vinden en het aantal activiteiten neemt met name in het tweede deel van het jaar toe. Het merendeel van de KPI’s zijn behaald in dit eerste jaar. De verbetermaatregelen die in de jaarrapportage op onderdelen staan beschreven geven vertrouwen om de goede voldoende die Incluzio in het eerste jaar heeft behaald volgens de partners en inwoners van Rheden in 2022 een ruim voldoende te scoren.

Over de inhoud en positie van de sociale basis en de opdracht Sociale Basis van Incluzio in het sociaal domein wordt de raad geïnformeerd middels een Raadsbrief behorende bij de jaarstukken 2021. Tevens is het onderwerp van gesprek tijdens de raadsoriëntatieavond in september dit jaar dat in het teken staat van het Koersdocument sociaal domein 2022 – 2028 (de opvolger van het Meerjarenbeleidskader sociaal domein Meedoen)

Het betreft een besluit om het project IJsseldistrict aan te melden voor een 3-tal experimenten van de Crisis- en herstelwet, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Met deze raadsbrief willen wij u als raad informeren over ontwikkelingen die wij zien in de dagelijkse praktijk bij hulp aan onze inwoners. Specifiek over de personeelstekorten die zorgaanbieders van hulp bij het huis houden ondervinden en welke gevolgen dit heeft voor onze inwoners.

In het kader van de Wet open overheid (Woo) moet een besluit worden genomen over de manier waarop een verzoek om openbaarmaking van documenten kan worden ingediend. Om te voorkomen dat de beslistermijn van vier weken begint te lopen op het moment dat een Woo-verzoek via een willekeurig e-mailadres of WhatsApp wordt ingediend, stellen wij voor om alleen een webformulier op onze website open te stellen voor het indienen van Woo-verzoeken. De Woo biedt deze mogelijkheid alleen als het college, de burgemeester en de raad hiertoe een aanwijsbesluit neemt.

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2022 besloten dat ze geïnformeerd wenst te worden over over Digitaal Rheden. Middels bijgevoegde brief de raad informeren. Daarnaast wordt er in overleg met de technische agendacommissie een informatieve sessie georganiseerd.

Eind december stelde u als college het plan van aanpak Nationaal Plan Onderwijs (npo) vast. Om gemaakte plannen uit te voeren is een regeling nodig. Hiermee subsidiëren we de afgesproken activiteiten bij onze lokale partners. De nadere regels zijn in lijn met de landelijke regeling en het vastgestelde plan van aanpak  Deze regeling zal ook door het college van gemeente Rozendaal worden vastgesteld.

Door de VNG is een nieuw model Afvalstoffenverordening opgesteld. Deze afvalstoffen¬verordening moderniseert de regels van de gemeente met betrekking tot grondstoffenbeheer.
De Afvalstoffenverordening bevat regels over huishoudelijk afval, KWD-afval, afval in de openbare ruimte en kadavers van gezelschapsdieren. In de bijgevoegde ontwerp-afvalstoffenverordening zijn artikelen opgenomen die gebruikt kunnen worden voor de invulling van de wens tot regulering van de huis-aan-huis bezorging van drukwerk en reclamefolders.

De ontwerp-afvalstoffenverordening zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd door een kennisgeving bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad en een advertentie te plaatsen in de Regiobode. Tijdens deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. De eventueel ingediende zienswijze(n) zullen na afloop van deze termijn beoordeeld worden. Hierbij wordt bekeken of deze aanleiding geven om genoemd ontwerp-afvalstoffen-verordening aan te passen. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om de definitieve afvalstoffenverordening vast te stellen. Hiervoor wordt t.z.t. een apart voorstel gemaakt.